Πλοήγηση στο gov.gr

1. Η δομή του gov.gr

Πολιτο-κεντρική δομή

Η δομή των υπηρεσιών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr είναι πολιτο-κεντρική, δηλαδή είναι σύμφωνη με τις ανάγκες του πολίτη και όχι σύμφωνη με την οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης των υπουργείων, των υπηρεσιών κ.λπ. Με σκοπό τον ευκολότερο εντοπισμό, η δομή όλων των υπηρεσιών έχει οργανωθεί σε 3 επίπεδα οργάνωσης και πλοήγησης.

Παραδείγματα

Μερικά παραδείγματα της δομής υπηρεσιών του gov.gr δίνονται παρακάτω:

  • Πολίτης και καθημερινότητα > Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση > Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης
  • Υγεία και πρόνοια > Φάκελος υγείας > Άυλη συνταγογράφηση
  • Εκπαίδευση > Εγγραφή σε σχολείο > Εγγραφές στα Δημόσια ΙΕΚ
  • Περιουσία και φορολογία > Φορολογία πολιτών > Αλλαγή στοιχείων μητρώου φορολογούμενων
  • Πολίτης και καθημερινότητα > Μετακινήσεις > Προσωρινή άδεια οδήγησης

Επίπεδο 1 - Κατηγορία

Στο Επίπεδο 1, οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν κατανεμηθεί σε 11 ευρύτερες ομάδες ή κατηγορίες που αντιστοιχούν σε τομείς πολιτικής, θεματικές ή πτυχές της ζωής των πολιτών (π.χ. οικογένεια, επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπαίδευση, υγεία και πρόνοια, κ.ά.).

Επίπεδο 2 - Γεγονός ζωής

Για την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών οι παραπάνω ευρύτερες ομάδες χωρίζονται σε υποκατηγορίες, όπου η κάθε μια ομαδοποιεί στενά συνδεδεμένες υπηρεσίες και αντιστοιχούν σε γεγονότα ζωής ή τις ανάγκες των πολιτών (π.χ. Οικογενειακή κατάσταση, Εγγραφή σε σχολείο, Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, κτλ.)

Επίπεδο 3 - Υπηρεσία / συναλλαγή

Στο τρίτο και τελευταίο επίπεδο βρίσκονται οι ίδιες οι υπηρεσίες και οι συναλλαγές που διαθέτει το gov.gr (π.χ. Έκδοση εξουσιοδότησης, Βεβαίωση γέννησης, Εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ, Δήλωση φορολογίας εισοδήματος, Προσωρινή άδεια οδήγησης, κ.ά.).


Κλασική δομή

Εκτός από την πολιτο-κεντρική δομή, το gov.gr διατηρεί παράλληλα και την κλασική οργάνωση των υπηρεσιών με βάση τα υπουργεία, τους φορείς ή οργανισμούς και τις ανεξάρτητες αρχές, προκειμένου να διευκολύνει πολίτες και επιχειρήσεις που είναι εξοικειωμένοι με την εσωτερική οργάνωση της δημόσιας διοίκησης ή τους φορείς-παρόχους των υπηρεσιών που χρειάζονται.

Στην εικόνα φαίνεται παράδειγμα από την πλοήγηση με βάση τα υπουργεία: ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να προβάλει όλες τις υπηρεσίες που διαθέτει ένα υπουργείο. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ομαδοποιούνται με βάση τον οργανισμό ή φορέα, όταν αυτές υπάγονται σε έναν εκ των εποπτευόμενων φορέων ή απευθείας σε κάποιο υπουργείο.