Κόστος (Παράβολα - Τέλη - Εγγυητικές επιστολές κλπ)

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Μάθημα για Διαχειριστές και Συντάκτες στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Βιβλίο: Κόστος (Παράβολα - Τέλη - Εγγυητικές επιστολές κλπ)
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024, 12:15 PM

1. Γενική περιγραφή

Συμπληρώστε πληροφορίες για τα παράβολα που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας.
Τα πεδία που θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά είναι ο κωδικός παραβόλου και ο τρόπος πληρωμής. (εφόσον πρόκειται για e-παράβολο)

Οι υπόλοιπες πληροφορίες συλλέγονται από την εφαρμογή e-παράβολο βάσει του κωδικού που δώσατε. Αν το παράβολο δεν είναι καταχωρημένο στο e-παράβολο δεν απαιτείται κωδικός παραβόλου.

Αν θέλετε πληροφορίες από το e-παράβολο οδηγείστε στη διεύθυνση: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

Στην 1η σελίδα του e-παράβολο επιλέγετε:2. Αποτελεί εναλλακτικό παράβολο

Τσεκάρετε μόνο αν το συγκεκριμένο παράβολο/τέλος είναι εναλλακτικό κάποιου άλλου, δηλαδή είναι απαραίτητο ή το ένα ή το άλλο.

3. Αποτελεί εναλλακτικό παράβολο του:

Συμπληρώστε τον αριθμό, μόνο εφόσον έχετε δηλώσει ότι το συγκεκριμένο παράβολο/τέλος είναι εναλλακτικό κάποιου άλλου.

4. Είδος κόστους

Συμπληρώνετε το Είδος κόστους επιλέγοντας από προτεινόμενες τιμές.


5. Υπολογισμός κόστους

Αφορά στον τρόπο που υπολογίζεται το παράβολο/τέλος. Σε οτιδήποτε υπολογίζεται βάσει κριτήριων ή προϋπόθεσης, παρακαλώ συμπληρώστε.

6. Κωδικός e-παραβόλου

Είναι ο κωδικός e-παραβόλου που χρησιμοποιείται από την εφαρμογή e-παράβολο (συνήθως τετραψήφιος, υπάρχουν ελάχιστοι τριψήφιοι και διψήφιοι).

Εισαγάγετε τέσσερα αριθμητικά ψηφία και το σύστημα θα αναγνωρίσει τον κωδικό, συμπληρώνοντας αυτόματα την περιγραφή και τις τιμές. Χρειάζεται να επιλέξετε και την Αναζήτηση.


Παράδειγμα - Περίπτωση γνωστού κωδικού

 

Έκδοση διαβατηρίου - Αρχ. έκδοση-ανανέωση-κλοπή/απώλεια14 ετών και άνω)

Έστω ότι γνωρίζετε ότι ο κωδικός για την έκδοση του συγκεκριμένου διαβατηρίου είναι 1862. Τον εισάγετε στον Κωδικό παραβόλου κι επιλέγετε Αναζήτηση. Συμπληρώνονται αυτόματα η περιγραφή και οι τιμές.
Παράδειγμα - Έκδοση διαβατηρίου - Αρχ. έκδοση-ανανέωση-κλοπή/απώλεια14 ετών και άνω) - Περίπτωση αγνώστου κωδικού
 

Χωρίς να γνωρίζετε τον κωδικό: Έκδοση διαβατηρίου - Αρχ. έκδοση-ανανέωση-κλοπή/απώλεια14 ετών και άνω)

Πηγαίνετε στη διεύθυνση:

https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

Επιλέγετε τη Χορήγηση Παραβόλου.


Επιλέγετε το αρχείο xls.


Ανοίγει το αρχείο το οποίο περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς παραβόλων ανά Φορέα Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί).

Το αρχείο περιλαμβάνει πολλά  φύλλα από τα οποία χρειάζεται να επιλέξετε το κατάλληλο .
Στην περίπτωση της έκδοσης διαβατηρίου, επιλέγετε:ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ (1) και βλέπετε τον κωδικό που δεν γνωρίζατε.


Στη συνέχεια γνωρίζετε πλέον τον κωδικό για να τον εισάγετε.


7. Περιγραφή

Μία σύντομη περιγραφή του παραβόλου

Η περιγραφή συμπληρώνεται αυτόματα από το e-παράβολο βάσει του κωδικού που έχετε δώσει.
Εισαγάγετε ελεύθερο κείμενο. Χρησιμοποιείστε πεζά γράμματα


Παράδειγμα
Δαπάνη φορτοεκφόρτωσης οχημάτων

Εισάγετε τον κωδικό 1850 και επιλέγετε Αναζήτηση. Συμπληρώνεται αυτόματα η περιγραφή.


Δίνεται η δυνατότητα να γράψετε ελεύθερο κείμενο χρησιμοποιώντας πεζά γράμματα.

8. Κόστος παραβόλου - τέλους

Όταν έχετε εισαγάγει τον κωδικό το κόστος συμπληρώνεται αυτόματα από το e-παράβολο.
Αν δεν συμπληρωθεί αυτόματα, και το παράβολο είναι κυμαινόμενο: συμπληρώστε την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή σε ευρώ, αν η τιμή είναι μία: συμπληρώστε το ίδιο ποσό ως ελάχιστο (min) και ως μέγιστο (max).


Παράδειγμα - Περίπτωση σταθερού κόστους

 

Ενημέρωση κόστους παραβόλου για Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (πλην φορτηγών)

Έχετε ήδη εισάγει τον κωδικό 1871 που αφορά στην Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (πλην φορτηγών). Επιλέγετε Αναζήτηση. Συμπληρώνονται αυτόματα η περιγραφή και οι τιμές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το κόστος είναι σταθερό , οπότε εμφανίζεται αυτόματα το ίδιο (50) σε κόστος (min) και σε κόστος (max).
Παράδειγμα - Περίπτωση κυμαινόμενου κόστους

 

Ενημέρωση κυμαινόμενου κόστους

Ο κωδικός παραβόλου δεν υπάρχει κι επομένως δεν συμπληρώνονται αυτόματα τα κόστη αλλά τα εισάγετε.
Παράδειγμα - Περίπτωση υπολογιζόμενου κόστους

 

Ενημέρωση κόστους για Έκδοση του ΕΣΛ (Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) λόγω αλλαγής επιχειρηματία) - Ξενοδοχείο 5*

Εισάγετε τον κωδικό 5981 κι επιλέγετε Αναζήτηση. Το κόστος του παραβόλου εξαρτάται από τον αριθμό των δωματίων (2.€/δωμάτιο). Επομένως, π.χ. για 20 δωμάτια, το κόστος του παραβόλου είναι 40€. Το ποσό 40 χρειάζεται να πληκτρολογηθεί. Δεν ενημερώνονται αυτόματα τα κόστη. Εφόσον εισάγετε το ελάχιστο κόστος (π.χ. 40) παρουσιάζεται μήνυμα προειδοποίησης ότι το κόστος αυτό που έχει εισαχθεί είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο- κατάσταση μη επιτρεπτή. Εισάγοντας και την τιμή 40 στο μέγιστο κόστος εξαφανίζεται το προειδοποιητικό μήνυμα. 

 

9. Σύνδεσμος παραβόλου τέλους

Τυχόν ψηφιακός σύνδεσμος που παρέχεται ψηφιακά το παράβολο ή παρέχονται πληροφορίες για το παράβολο.

Εάν πρόκειται για e-παράβολο ο σύνδεσμος τοποθετείται αυτόματα από το σύστημα.

Αν δεν πρόκειται για e-παράβολο κάντε αντιγραφή/επικόλληση του συνδέσμου όπως ακριβώς φαίνεται στη σχετική ιστοσελίδα.


10. Τρόπος πληρωμής

Επιλέξτε από προκαθορισμένες τιμές τον τρόπο πληρωμής του παραβόλου. Εάν πρόκειται για e-παράβολο το σύστημα θα συμπληρώσει αυτόματα τους τρόπους πληρωμής.
Μπορείτε να επιλέξετε πάνω από μία τιμή.

Έχοντας επιλέξει παραπάνω τρόπους πληρωμής.


Οι ήδη επιλεγμένοι τρόποι πληρωμής είναι με γκρι σκίαση. Μπορεί να αφαιρεθεί μια επιλογή είτε επιλέγοντας τη γκρι περιοχή είτε από το x (αριστερά από το όνομα του τρόπου πληρωμής).