Αίτηση

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Μάθημα για Διαχειριστές και Συντάκτες στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Βιβλίο: Αίτηση
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023, 6:14 AM

Περιγραφή

Η Αίτηση είναι πλέον ξεχωριστό πεδίο (παλαιότερα υπαγόταν στα δικαιολογητικά). 

1. Γενική περιγραφή

Είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εξαιρούνται τα παράβολα), για να πραγματοποιηθεί μία διαδικασία.
Εάν υπάρχει εναλλακτικό δικαιολογητικό, τσεκάρετε την ενότητα «Εναλλακτικό δικαιολογητικό» και καταχωρήστε το.

2. Κατάθεση

Αναφέρεται στον τρόπο που κατατίθεται η Αίτηση. Επιλέξτε από τις προεπιλεγμένες τιμές. Μπορείτε να επιλέξετε πάνω από μία τιμή.


3. Κατατίθεται από

Επιλέξτε από τη λίστα, ανάλογα με το ποιος έχει την υποχρέωση να καταθέσει την αίτηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
4. Είδος

Επιλέξτε από προκαθορισμένες τιμές το είδος της αίτησης


5. Περιγραφή

Ένας σύντομος τίτλος της αίτησης. Εισαγάγετε ελεύθερο κείμενο. Χρησιμοποιείστε πεζά γράμματα.

6. Σχετικός σύνδεσμος

Τυχόν ψηφιακός σύνδεσμος, όπου παρέχονται πρότυπα εγγράφων (σε μορφή .pdf ή άλλη), που σχετίζονται με την αίτηση (πρότυπα αιτήσεων και άλλα), ώστε ο τελικός χρήστης να διευκολυνθεί στην υλοποίηση της διαδικασίας.

Παρακαλώ κάντε αντιγραφή/επικόλληση του συνδέσμου όπως ακριβώς φαίνεται στη σχετική ιστοσελίδα.


Παράδειγμα - Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης

Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων ΚαύσηςΟ σχετικός σύνδεσμος στο παραπάνω παράδειγμα οδηγεί στο έγγραφο pdf το οποίο αποτελεί έντυπο για αίτηση. Ο σύνδεσμος παρουσιάζεται με αυτήν τη μορφή καθώς έτσι αποτυπώνονται τα ελληνικά γράμματα.  Επομένως, θα μπορούσαμε να τον δούμε και με τη μορφή: https://wiki.ellak.gr/images/8/87/Αίτηση_Ν3982.pdf.


Παράδειγμα - Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης

Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων ΚαύσηςΟ σχετικός σύνδεσμος στο παραπάνω παράδειγμα οδηγεί στο έγγραφο pdf το οποίο αποτελεί υπεύθυνη δήλωση προσυμπληρωμένη με όσα απαιτούνται για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα μπορούσαμε να τον δούμε και με τη μορφή: https://wiki.ellak.gr/images/1/16/Υπεύθυνη_δήλωση_για_ελεύθερο_επαγγελματία.pdf

7. Σημειώσεις

Για περιπτώσεις στις οποίες χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες για την αίτηση. Εισαγάγετε ελεύθερο κείμενο. Χρησιμοποιείστε πεζά γράμματα.