Ψηφιακά Βήματα

1. Γενικά

Συμπληρώστε για διαδικασίες που υλοποιούνται αποκλειστικά με ψηφιακά βήματα. Σε περιπτώσεις διαδικασιών που εκτελούνται με συνδυασμό χειροκίνητων και ψηφιακών βημάτων, συμπληρώστε μόνο στην καρτέλα "Βήματα".
Πριν ξεκινήσετε την καταχώρηση των βημάτων της διαδικασίας στο σύστημα, φροντίστε να έχετε καταγράψει τα βήματά της σε ένα χαρτί ή σε ένα έγγραφο. Με αυτό τον τρόπο, αφενός θα μπορείτε να δείτε την διαδικασία συνολικά και να εντοπίσετε σημεία που χρειάζονται αλλαγές και αφετέρου να διευκολυνθείτε στην καταχώρηση των βημάτων της στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Παράδειγμα Διαδικασίας "Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης"

Η διαδικασία αυτή υλοποιείται αποκλειστικά με ψηφιακά βήματα.


 

Η διαδικασία καταχώρησης των βημάτων είναι όμοια με αυτή της διαδικασίας με χειροκίνητα βήματα. Η διαφορά έγκειται στο ότι τα βήματα υλοποιούνται από λογισμικά και όχι από ανθρώπους.