Δομή και Πλοήγηση στην Πύλη

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Ψηφιακή Πύλη EUGO
Βιβλίο: Δομή και Πλοήγηση στην Πύλη
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024, 12:39 PM

1. Δομή και Πλοήγηση στην Πύλη

Η αρχική σελίδα χωρίζεται σε τρία (3) τμήματα - ενότητες:

Α. Το πρώτο τμήμα που βρίσκεται στην κορυφή, παρέχει πληροφορίες για τον κόμβο, χρήσιμους συνδέσμους που αφορούν στην εκκίνηση-ίδρυση μιας επιχείρησης στην Ελλάδα, το φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο, τις δυνατότητες χρηματοδότησης, εργασιακά και νομικά θέματα και τέλος δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας του πολίτη για τυχόν απορίες και ερωτήσεις.


Β. Στο κεντρικό τμήμα δίνεται η δυνατότητα για την αναζήτηση μιας διαδικασίας σχετικά με την υπηρεσία που επιθυμείτε να παρέχετε. 


Γ. Στο τρίτο τμήμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του YourEurope προκειμένου να αναφέρετε τυχόν εμπόδια που συναντήσατε, να ζητήσετε υποστήριξη, ή να αξιολογήσετε την ποιότητα των υπηρεσιών του κόμβου.


2. Πρώτο τμήμα: Πληροφορίες

Το πρώτο τμήμα που βρίσκεται στην κορυφή, παρέχει σχετικές με τον κόμβο πληροφορίες, χρήσιμους συνδέσμους που αφορούν στην εκκίνηση-ίδρυση μιας επιχείρησης στην Ελλάδα, το φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο, τις δυνατότητες χρηματοδότησης, τα εργασιακά και νομικά θέματα και τέλος δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας του πολίτη για τυχόν απορίες και ερωτήσεις που έχει.

Γενικά, συστήνεται να μελετήσετε με προσοχή τους συνδέσμους αυτούς, καθώς αφορούν σε προϋποθέσεις που ισχύουν κυρίως για

 ●     την προϋπόθεση έναρξης ή ύπαρξης επιχείρησης,

●     το πλαίσιο που τηρείται υποχρεωτικά

●      δυνατότητες χρηματοδότησης

●     εν γένει βοήθεια που παρέχεται για την επιτυχή άσκηση της δραστηριότητάς σας.

Εδώ βρίσκουμε δύο μενού με συνδέσμους:


 Μενού 1


➔   Αρχική

➔   ΕΚΕ Ελλάδος - Περιέχει γενικές πληροφορίες για τον κόμβο EUGO

➔   Χρήσιμοι σύνδεσμοι - Περιέχει συνδέσμους προς σχετικούς ιστότοπους, όπως το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών-ΜΙΤΟΣ, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr κλπ που περιέχουν απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα

➔   Επικοινωνία - Μπορείτε να στείλετε τα ερωτήματά σας, τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας για την βελτίωση του ιστότοπου EUGO

 

Μενού 2


Στο δεύτερο μενού περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με: 

➔   Ίδρυση Επιχείρησης στην Ελλάδα

➔   Χρηματοδότηση

➔   Εργασιακά θέματα

Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες στην επόμενη σελίδα.


3. Μενού 2: Ίδρυση Επιχείρησης στην Ελλάδα - Χρηματοδότηση - Εργασιακά θέματα

Στο Μενού 2 μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για:

  Ίδρυση Επιχείρησης στην Ελλάδα


◆    Διαδικασία έναρξης ατομικής επιχείρησης - Τι θα χρειαστείτε για να κάνετε έναρξη ατομικής επιχείρησης, τα απαραίτητα έντυπα, δικαιολογητικά και πού θα τα βρείτε,  καθώς και πού πρέπει να  υποβάλλετε το αίτημά σας. Η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, ή να αποσταλεί ταχυδρομικά

◆    Φορολογικό πλαίσιο - Όλο το φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης στην Ελλάδα, παρουσιάζεται με κατανοητό τρόπο  μέσω της Διαδικτυακής Πύλης gov.gr

◆    Βιομηχανική ιδιοκτησία - Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα, τις ευρεσιτεχνίες κλπ.

◆    Πληρωμή Παραβόλων και Τελών - Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Παραβόλου συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων με την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώς και στην ουσιαστική προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον Δημόσιο Τομέα.

◆    Ασφαλιστικό πλαίσιο επιχειρήσεων στην Ελλάδα - Ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης και το αντικείμενο αυτής (επαγγελματικό, βιοτεχνικό, εμπορικό, τεχνικό, ιατρικό) τα πρόσωπα που συμμετέχουν διέπονται από τους κανόνες ασφάλισης των εντασσόμενων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, όπως ισχύουν.


2.   Χρηματοδότηση


◆    Χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο - Παρέχονται πληροφορίες για δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με χαμηλό επιτόκιο/κρατική εγγύηση με σκοπό την παροχή ρευστότητας για υποστήριξη των βραχυπρόθεσμων λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης. Συνήθως έχουν διάρκεια 12 μηνών , αλλά παρέχεται και δυνατότητα ανανέωσης για διάστημα 3 ως 5 ετών.


3.   Εργασιακά θέματα


◆    Εργασία και συνταξιοδότηση - Πληροφορίες για την αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα, για την Κοινωνική Ασφάλιση, για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, για την φορολόγηση, για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και για την συνταξιοδότηση.

◆    Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος - Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος εκπροσωπεί τα Επιμελητήρια της χώρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και παρέχει υπηρεσίες προς αυτά.

◆    Νομοθετικά Κατοχυρωμένα Επαγγέλματα - Κατά κανόνα, ένα επάγγελμα θεωρείται νομοθετικά κατοχυρωμένο αν για την άσκησή του απαιτείται να έχετε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών, να έχετε επιτύχει σε ειδικές εξετάσεις, π.χ. κρατικές εξετάσεις, ή/και να έχετε προηγουμένως εγγραφεί σε επαγγελματική ένωση.

Αν το επάγγελμά σας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στη χώρα της ΕΕ όπου θέλετε να το ασκήσετε, ίσως χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση για την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων εκεί.

Τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα διαφέρουν μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Στη βάση δεδομένων των νομικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείτε να δείτε αν το επάγγελμά σας είναι κατοχυρωμένο στην Ελλάδα και τι ισχύει ανάλογα με την χώρα στην οποία αποκτήσατε π.χ. τους τίτλους σπουδών σας.