Ε. Θεσμικές προβλέψεις για την εγκυρότητα

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Εξουσιοδότηση
Βιβλίο: Ε. Θεσμικές προβλέψεις για την εγκυρότητα
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024, 12:38 PM

1. Αναφορά στη νομοθεσία

Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση θεσμοθετήθηκε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 20ης Μαρτίου 2020 που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΠΝΠ - ΦΕΚ 68Α/20.03.2020)

Η νομοθετική πρόβλεψη ορίζει ότι η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που η Πύλη διαθέτει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου Άρθρο 28 «Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20-3-2020

«2.Η εξουσιοδότηση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της, με έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. Κατά τους όρους του προηγούμενου εδαφίου η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.»

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την εγκύκλιο με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ και θέμα «Επείγουσες οδηγίες για τη εφαρμογή των ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr )» της 23/3/2020:

“Τονίζεται ότι δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση επικύρωση της εκτυπωμένης υπεύθυνης δήλωσης ή εξουσιοδότησης ούτε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του χρήστη, καθώς η ανωτέρω περιγραφείσα αυθεντικοποίηση του που έλαβε χώρα πριν την σύνταξη αυτής, ισοδυναμεί, δυνάμει του άρθρου εικοστού εβδόμου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68), με τη βεβαίωση γνησίου υπογραφής, όπως η τελευταία ορίζεται στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).”


Εφημερίδα της κυβέρνησης

2. Χαρακτηριστικά γνησιότητας

Τα χαρακτηριστικά γνησιότητας της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης είναι:

A.     Ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης

B.      Η προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή:

A.     ως ηλεκτρονικό έγγραφο διακινούμενη με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα.

B.      ως έντυπο έγγραφο, εφόσον εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

(ΠΝΠ Άρθρο 24, ΦΕΚ 68Α/20.03.2020)

Μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης3. Ισχύς γνησίου υπογραφής

Η ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της εξουσιοδότησης, έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής (ΠΝΠ Άρθρο 28, Παράγραφος 2 - ΦΕΚ 68Α/20.03.2020)


Μπορείτε να διαβάσετε για το γνήσιο της υπογραφής στο Άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α)

sign


4. Ημερομηνία έκδοσης

Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που βρίσκεται πάνω στο έντυπο που δημιουργείται ηλεκτρονικά, αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. (ΠΝΠ Άρθρο 28, Παράγραφος 2 - ΦΕΚ 68Α/20.03.2020)

Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση που παράγεται, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. (ΠΝΠ Άρθρο 28, Παράγραφος 2 - ΦΕΚ 68Α/20.03.2020)5. Αμφισβήτηση του περιεχομένου

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της εξουσιοδότησης ή άρνησης αποδοχής της υποβολής της, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπό την ιδιότητα του παρόχου της υπηρεσίας, έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε χώρα η αυθεντικοποίηση της εξουσιοδότησης.

Τα στοιχεία αυτά τα κοινοποιεί είτε στον δηλούντα, είτε στον αποδέκτη της εξουσιοδότησης, είτε σε οποιονδήποτε αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον, υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999.

Για τον σκοπό αυτό, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης τηρεί τα αναγκαία στοιχεία για χρονικό διάστημα επτά (7) τουλάχιστον ετών. (ΠΝΠ Άρθρο 28, Παράγραφος 5 - ΦΕΚ 68Α/20.03.2020)