Γ2. Σύνταξη Ανάλυσης (Επεξήγηση Πεδίων)

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
Βιβλίο: Γ2. Σύνταξη Ανάλυσης (Επεξήγηση Πεδίων)
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024, 1:14 AM

Περιγραφή


Α. Αιτιολογική έκθεση

H αιτιολογική έκθεση εντοπίζει και οριοθετεί το πρόβλημα που η αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκει να επιλύσει, διατυπώνει συγκεκριμένους, σαφείς, οριοθετημένους χρονικά και –κατά το δυνατόν– μετρήσιμους στόχους που επιδιώκονται με τη ρύθμιση, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η επίτευξη των ως άνω στόχων χωρίς τη ρύθμιση αυτή.

Στην αιτιολογική έκθεση, δηλαδή, αποτυπώνονται τα κίνητρα, η στόχευση και η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης, η οποία εντέλει αποτελεί μία εκ των θεμελιωδών αρχών της καλής νομοθέτησης.

Στο πρώτο πεδίο εντοπίζεται και καταγράφεται το ζήτημα που επιδιώκει να αντιμετωπίσει η αξιολογούμενη ρύθμιση.
Διευκρινίσεις
  • Αποφυγή ιστορικής αναδρομής.
  • Απάντηση έως 100 λέξεις.
Παράδειγμα
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση φαινομένων αδιαφάνειας και διαφθοράς στον δημόσιο τομέα μέσω μίας ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής.

Σκοπός του πεδίου είναι να προσδιοριστούν οι λόγοι που επιβάλλουν την αντιμετώπιση του ζητήματος.
Διευκρινίσεις
  • Αναφορά στις συγκεκριμένες δυσμενείς συνέπειες που προκαλούνται ή θα προκληθούν στο μέλλον αν δεν ρυθμιστεί το θέμα.
  • Απάντηση έως 150 λέξεις.
Παράδειγμα
Μέχρι σήμερα λειτουργούν περισσότερες της μίας υπηρεσίες με ποικίλο βαθμό ανεξαρτησίας. Η παράλληλη λειτουργία τους συνεπάγεται έλλειψη συντονισμού και αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων με αρνητικές συνέπειες στην αποτελεσματική επιδίωξη των στόχων τους.

Σκοπός είναι να προσδιοριστούν οι φορείς (δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, λοιπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) ή οι πληθυσμιακές ομάδες στους οποίους αφορά άμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση.
Διευκρινίσεις
  • Καταγραφή της κατηγορίας ατόμων ή ομάδων ή φορέων που θα ωφελήσει η εφαρμογή της ρύθμισης.
  • Αναφορά στον εκτιμώμενο αριθμό -εφόσον υπάρχει- ατόμων ή ομάδων ή φορέων που θα επηρεαστούν από την αξιολογούμενη ρύθμιση.
  • Ειδική αναφορά εάν η ρύθμιση αφορά σε συγκεκριμένες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.
  • Απάντηση έως 100 λέξεις.
Παράδειγμα
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά άμεσα στους υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα και έμμεσα σε όλους τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με το Δημόσιο.

Διευκρίνιση αν πρόκειται για πρωτογενή ρυθμιστική παρέμβαση ή για τροποποίηση υφιστάμενου πλαισίου.
Σε περίπτωση θετικής απάντησης, επιδιώκεται η εξαντλητική καταγραφή υφιστάμενων διατάξεων. ώστε να προκύπτει το εύρος των αλλαγών που επέρχονται.
Διευκρινίσεις
  • Επιλέγεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ απο την αναδιπλούμενη λίστα.
  • Η απάντηση είναι θετική εάν υπάρχουν ρυθμίσεις που τροποποιούνται, καταργούνται, συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται από την αξιολογούμενη ρύθμιση.
  • Στην περίπτωση θετικής απάντησης να γίνει απλή παράθεση των σχετικών ρυθμίσεων με τη μορφή: «Αριθμός νομοθετήματος, αριθμός ΦΕΚ, σχετικό άρθρο, σχετική παράγραφος».
  • Στο πεδίο αυτό δεν αναγράφεται το περιεχόμενο των υφιστάμενων διατάξεων (βλ. κατωτέρω πεδίο 5 όπου γίνεται αυτή η καταγραφή).
Παράδειγμα
ΝΑΙ
ΝΔ 400/1970 (Α’ 10)

Η ερώτηση αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί εάν διερευνήθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου, πριν προταθεί μια νέα ρυθμιστική παρέμβαση.
Η αναφορά στη διοικητική πρακτική γίνεται γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις τα προβλήματα οφείλονται όχι στις κείμενες διατάξεις αλλά στην εφαρμογή τους στην πράξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Διευκρινίσεις
  • Για κάθε νομοθετική ρύθμιση που καταγράφηκε στο προηγούμενο πεδίο 4, θα πρέπει να παρατεθούν οι λόγοι για τους οποίους αυτή δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του προβλήματος που περιγράφεται στο πεδίο 1.
  • Εφόσον οι υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν εξουσιοδοτικές διατάξεις, θα πρέπει να παρατεθούν οι λόγοι για τους οποίους αυτές δεν παρέχουν επαρκές εξουσιοδοτικό πλαίσιο για την έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων.
  • Καταγραφή τυχόν ανεπιτυχούς διερεύνησης δυνατοτήτων αλλαγής του τρόπου εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας με νέες εγκυκλίους και οδηγίες.
  • Απάντηση έως 150 λέξεις (συνολικά).
Παράδειγμα
5.1 Η τροποποίηση επιβάλλεται από την ενωσιακή νομοθεσία (παρατίθεται σχετική αναφορά στο ευρωπαϊκό κανονιστικό κείμενο – Οδηγία, Κανονισμό). 5.2 Η κατάργηση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α) και η υπαγωγή της εποπτείας του ασφαλιστικού κλάδου στην Τράπεζα της Ελλάδος καθιστούν απαραίτητη τη ρύθμιση μέσω νόμου. 5.3 Προσπάθειες στο παρελθόν να λυθεί το πρόβλημα με πρόσληψη προσωπικού απέτυχαν και γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμο, ασφαλέστερο και με μικρότερο κόστος, να γίνουν θεσμικές αλλαγές.

Σκοπός του πεδίου είναι να γίνουν γνωστές συναφείς πρακτικές που αποδεδειγμένα φέρουν αποτελέσματα.
Διευκρινίσεις
  • Μη υποχρεωτικό πεδίο.
  • Επιλέγεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ απο την αναδιπλούμενη λίστα.
  • Η απάντηση είναι θετική μόνο εφόσον υπάρχουν συγκρίσιμες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλες χώρες ή υπερεθνικά όργανα ή διεθνείς οργανισμούς.
  • Απάντηση έως 150 λέξεις (συνολικά).
Παράδειγμα
Η αξιολογούμενη ρύθμιση επιλέγει την τάση της διεθνούς πρακτικής να ανατίθεται η εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης στην κεντρική τράπεζα κάθε χώρας.

Επιδιώκεται η αντιστοίχιση των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης με τους 17 στόχους που έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Διευκρινίσεις
  • Επιλέγεται με X το αντίστοιχο εικονίδιο του στόχου.
Παράδειγμα

Περιγράφονται οι επιδιωκόμενοι με την αξιολογούμενη ρύθμιση στόχοι και γίνεται διάκριση, όπου συντρέχει περίπτωση, μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων.
Διευκρινίσεις
  • Η χρονική περίοδος αναφοράς των εννοιών «βραχυπρόθεσμο» και «μακροπρόθεσμο» διαφέρει ανάλογα με το αντικείμενο της αξιολογούμενης ρύθμισης και γι’ αυτό εναπόκειται στον συντάκτη της Ανάλυσης ο συγκεκριμένος προσδιορισμός της διάκρισης.
  • Απάντηση έως 200 λέξεις.
Παράδειγμα
Βραχυπρόθεσμος στόχος (προσεχής χειμερινή περίοδος) της παρούσας αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με πετρέλαιο τη χειμερινή περίοδο.
Μακροπρόθεσμος στόχος (επόμενη πενταετία) της παρούσας αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η βελτίωση της ικανότητας και της ετοιμότητας αντίδρασης της χώρας σε ενδεχόμενη σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού με πετρέλαιο.
Το προτεινόμενο σύστημα στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών για την οικονομία και την κοινωνία από τυχόν αποδιοργάνωση του εφοδιασμού με πετρέλαιο.

Αναγράφονται μετρήσιμοι στόχοι, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της ρύθμισης και η εκ των υστέρων διαπίστωση της αποτελεσματικότητάς της.
Το εκάστοτε επισπεύδον Υπουργείο, αφού επιλέξει το κατά περίπτωση πεδίο νομοθέτησης (βλ. αρχική σελίδα Ανάλυσης), στο οποίο εμπίπτει η αξιολογούμενη ρύθμιση, συμπληρώνει έναν ή περισσότερους από τους παρατιθέμενους στο Εγχειρίδιο δείκτες ανά τομέα νομοθέτησης ή μπορεί να προσθέσει και άλλους ανάλογα με την αξιολογούμενη ρύθμιση
Διευκρινίσεις
  • Οι δείκτες που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο είναι ενδεικτικοί και επιλέγονται ανάλογα με το αντικείμενο της αξιολογούμενης ρύθμισης.
  • Οι δείκτες επιδέχονται εμπλουτισμού- μπορούν να προσαρμοστούν στην αξιολογούμενη ρύθμιση ή και να διαμορφωθούν εξατομικευμένοι νέοι δείκτες, ανάλογα με το πλαίσιο της ρύθμισης αυτής.
  • Οι νέοι δείκτες θα πρέπει να επιλεγούν ή να διαμορφωθούν από εμπειρογνώμονες από τα αρμόδια Υπουργεία και εμπλεκόμενα μέρη, με ειδική τεχνογνωσία και τομεακή εμπειρία.
  • Στη στήλη «Εξέλιξη την τελευταία 5ετία»: καταγράφονται τα στοιχεία για τα πέντε έτη πριν από το τρέχον ημερολογιακό έτος.
  • Στη στήλη «Πρόσφατα στοιχεία»: καταγράφονται τα στοιχεία του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
  • Στη στήλη «Επιδιωκόμενος στόχος (3ετία)»: καταγράφονται οι προβλέψεις για την επόμενη τριετία (πλην του τρέχοντος έτους) εφόσον υλοποιηθούν οι επιδιώξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης.
  • Στις τρεις προαναφερόμενες στήλες συμπληρώνονται τα τετράγωνα του πίνακα με συγκεκριμένες τιμές. • Ειδικά για τον τομέα Εξωτερικών και Άμυνας δεν αναγράφονται λόγω της ιδιαιτερότητας του συγκεκριμένου αντικειμένου.
Παράδειγμα

Διευκρίνιση της αναγκαιότητας του προτεινόμενου πληροφοριακού συστήματος ως προϋπόθεσης για την εφαρμογή των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης. Η συμβολή του συστήματος μπορεί να είναι άμεση και έμμεση ή μόνο ένα από τα δύο.
Διευκρινίσεις
  • Μη υποχρεωτικό πεδίο
  • Επιλέγεται με Χ το ή/και τα αντίστοιχα εικονίδια (άμεση ή/και έμμεση).
  • Εξηγήστε σε τι συνίσταται η άμεση συμβολή.
  • Εξηγήστε σε τι συνίσταται η έμμεση συμβολή.
  • Απάντηση έως 150 λέξεις (συνολικά).
Παράδειγμα
Άμεση ý
Για την εφαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης απαιτείται η δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος. Για παράδειγμα: η θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, απαιτεί υποστήριξη από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ανταλλαγής εγγράφων, η οποία πρέπει να δημιουργηθεί.
Έμμεση ý
Δημιουργείται πληροφοριακό σύστημα το οποίο παράγει και έμμεσα οφέλη σε σχέση όχι μόνο με το αντικείμενο της ρύθμισης, αλλά και με άλλα αντικείμενα. Για παράδειγμα: Η δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής εγγράφων δύναται να χρησιμοποιείται από διαφορετικές Αρχές για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Τεκμηριώνεται η συμβατότητα που προβλεπόμενου πληροφοριακού συστήματος με τις οριζόντιες αρχές υλοποίησης της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας.
Διευκρινίσεις
  • Μη υποχρεωτικό πεδίο
  • Επιλέγεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ απο την αναδιπλούμενη λίστα.
  • Σε περίπτωση θετικής απάντησης, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο κεφάλαιο της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού που περιγράφει την εν λόγω ανάγκη.
  • Σε περίπτωση μη συμβατότητας, θα πρέπει να παρασχεθεί ειδική αιτιολογία.
  • Απάντηση έως 100 λέξεις.
Παράδειγμα
ΝΑΙ ý
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα θα εγκατασταθεί στο G-cloud και είναι συμβατή με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού όπως αυτή εξειδικεύεται στην Ενότητα «Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες».

Αναφορά της διαλειτουργικότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού συστήματος με τα υφιστάμενα εξαρτώμενα συστήματα προκειμένου να τεκμηριώνεται ότι το σύστημα αυτό, εφόσον απαιτείται, λαμβάνει υπόψη το υφιστάμενο ψηφιακό περιβάλλον και συνδέεται με αυτό.
Διευκρινίσεις
  • Μη υποχρεωτικό πεδίο
  • Επιλέγεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ απο την αναδιπλούμενη λίστα.
  • Σε περίπτωση μη διαλειτουργικότητας με υφιστάμενο εξαρτώμενο σύστημα θα πρέπει να παρασχεθεί ειδική αιτιολογία.
  • Απάντηση έως 100 λέξεις.
Παράδειγμα
ΟΧΙ
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων δεν μπορεί να διαλειτουργήσει με το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της …… δημόσιας υπηρεσίας, καθότι δεν υποστηρίζεται τεχνικά.

Αναφορά στα συγκεκριμένα στοιχεία της μελέτης του προτεινόμενου πληροφοριακού συστήματος με τα οποία τεκμηριώνεται η βιωσιμότητα του συστήματος σε σχέση τόσο με το κόστος λειτουργίας και συντήρησής του όσο και σε σχέση με τη διασφάλιση ότι το σύστημα αυτό δεν αλληλεπικαλύπτεται με άλλα υφιστάμενα και δεν θα καταστεί παρωχημένο.
Διευκρινίσεις
  • Μη υποχρεωτικό πεδίο
  • Επιλέγεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ απο την αναδιπλούμενη λίστα.
  • Αν υπάρχει ειδική έκθεση, σύντομη αναφορά στον τίτλο της έκθεσης.
  • Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί μελέτη ο συντάκτης της Ανάλυσης θα πρέπει να δώσει τις αντίστοιχες πληροφορίες που θα τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην εφαρμογή και βιωσιμότητα του συστήματος.
  • Απάντηση έως 100 λέξεις.
Παράδειγμα
ΝΑΙ
Πριν την πρόταση για υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχει προηγηθεί χαρτογράφηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και δεν υπάρχει κάποιο σύστημα που μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη ανάγκη, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αξιολογούμενη ρύθμιση. Η προτεινόμενη πλατφόρμα θα καλύπτει τις πάγιες ανάγκες των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα για ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ τους και η συντήρησή της έχει προϋπολογιστεί σε κόστος που κρίνεται εύλογο δεδομένης της ανάγκης κάλυψης της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στο πεδίο αυτό απαιτείται η επεξήγηση των επιδιωκόμενων στόχων κάθε άρθρου.
Διευκρινίσεις
  • Κάθε άρθρο αναλύεται ξεχωριστά.
  • Απαγορεύεται η επανάληψη του περιεχομένου των άρθρων με άλλες λέξεις.
  • Απάντηση έως 50 λέξεις (ανά άρθρο).
Παράδειγμα

Β. Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 ή 2 του Συντάγματος)

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 75 του Συντάγματος:

«1. Kάθε νομοσχέδιο και κάθε πρόταση νόμου που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού, εφόσον υποβάλλεται από Yπουργούς, δεν εισάγεται για συζήτηση, αν δε συνοδεύεται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Kράτους που καθορίζει τη δαπάνη εφόσον υποβάλλεται από βουλευτές, διαβιβάζεται πριν από κάθε συζήτηση στο Γενικό Λογιστήριο του Kράτους, που υποχρεούται να υποβάλει στη Bουλή σχετική έκθεση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες. Aν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η πρόταση νόμου εισάγεται για συζήτηση και χωρίς έκθεση.

2. Tο ίδιο ισχύει και για τις τροπολογίες, αν το ζητήσουν οι αρμόδιοι Yπουργοί. Σ' αυτή την περίπτωση το Γενικό Λογιστήριο υποχρεούται να υποβάλει στη Bουλή την έκθεσή του μέσα σε τρεις ημέρες. Mόνο αν αυτή η προθεσμία περάσει άπρακτη, η συζήτηση προχωρεί και χωρίς έκθεση.» (Βλ. και τα άρθρα 85 παρ. 5 και 88 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής.)


Σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4622/2019, η έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος προσδιορίζει τη δημοσιονομική επίπτωση επί του Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης από τις διατάξεις της ρύθμισης, κατόπιν αξιολόγησης της εισήγησης του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου, με βάση το άρθρο 24 παράγραφος 5 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει. Ως συνοδευτικό κείμενο των προς κατάθεση νομοσχεδίων ή τροπολογιών, καταρτίζεται επί του τελικού κειμένου αυτών και αφού αυτά υπογραφούν από τους συναρμόδιους Υπουργούς.Με βάση τις παραπάνω διατάξεις, η διάρθρωση της έκθεσης παρατίθεται στο Υπόδειγμα της Ανάλυσης ως Ενότητα Β.

Αρμόδια υπηρεσία για τη σύνταξη της εν λόγω έκθεσης είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Για τη συμπλήρωση των πεδίων 15 και 16 της Ενότητας Β θα πρέπει να εφαρμοσθούν τα ακόλουθα:


Θα πρέπει να είναι σύντομη και να εξυπηρετεί απλώς τις ανάγκες της κατανόησης των ποσών που θα παρατεθούν για κάθε άρθρο.

Θα πρέπει να περιορισθεί το φαινόμενο εκθέσεων που αναφέρουν ότι δεν μπορεί να προσδιορισθεί το κόστος. Ακόμη και εάν δεν υπάρχουν βεβαιωμένα στοιχεία, κρίνεται σκόπιμο να παρατίθενται τυχόν προβλέψεις (π.χ. για τον αριθμό των δικαιούχων ενός ωφελήματος) και εν ανάγκη να γίνονται ορισμένες υποθετικές παραδοχές.

Γ. Ειδική έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Συντάγματος:

«Nομοσχέδιο που συνεπάγεται δαπάνη ή ελάττωση εσόδων δεν εισάγεται για συζήτηση, αν δεν συνοδεύεται από ειδική έκθεση για τον τρόπο που θα καλυφθούν, η οποία υπογράφεται από τον αρμόδιο Yπουργό και τον Yπουργό Oικονομικών.».


Επίσης, η παρ. 2 του άρθρου 73 του Συντάγματος προβλέπει:

«Nομοσχέδια που αναφέρονται οπωσδήποτε στην απονομή σύνταξης και στις προϋποθέσεις της υποβάλλονται μόνο από τον Yπουργό Oικονομικών ύστερα από γνωμοδότηση του Eλεγκτικού Συνεδρίου. αν πρόκειται για συντάξεις που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, υποβάλλονται από τον αρμόδιο Yπουργό και τον Yπουργό Oικονομικών. Tα νομοσχέδια για συντάξεις πρέπει να είναι ειδικά× δεν επιτρέπεται, με ποινή την ακυρότητα, να αναγράφονται διατάξεις για συντάξεις σε νόμους που αποσκοπούν στη ρύθμιση άλλων θεμάτων.» (Βλ. και τα άρθρα 85 παρ. 5 και 88 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής)


Σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4622/2019, η έκθεση της παρ.3 του άρθρου 75 του Συντάγματος, συντάσσεται στην περίπτωση νομοσχεδίων που συνεπάγονται δαπάνη ή ελάττωση εσόδων.

Η  Έκθεση αυτή υπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών και από τον επισπεύδοντα Υπουργό, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου ή των φορέων αρμοδιότητας του οποίου  επιβαρύνεται με βάση την έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος.

Για τη συμπλήρωση του πεδίου 17 της Ενότητας Γ θα πρέπει απαραιτήτως να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:


Θα πρέπει να αναγραφούν -με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια- οι εκτιμώμενες δαπάνες ή ελάττωση εσόδων και ο τρόπος κάλυψής τους, χωρίς γενικότητες. Σε περίπτωση που η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά σε συντάξεις είναι αναγκαίο να αναγράφεται εάν έχει προηγηθεί αναλογιστική μελέτη και σε θετική περίπτωση να επισυνάπτεται.

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

Η έκθεση γενικών συνεπειών αποτελεί ένα θεμελιώδες «εργαλείο» παροχής πληροφοριών σχετικά με το αναμενόμενο όφελος και κόστος της αξιολογούμενης ρύθμισης σε οικονομικό, κοινωνικό, διοικητικό, περιβαλλοντικό και περιφερειακό επίπεδο.

Σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4622/2019, στην Έκθεση Γενικών Συνεπειών θα αναλύονται οι συνέπειες της ρύθμισης, δηλαδή οφέλη, κόστος και κίνδυνοι, στις εξής θεματικές:

(αα) θεσμοί, δημόσια διοίκηση και διαφάνεια,
(ββ) αγορά, οικονομία και ανταγωνισμός,
(γγ) κοινωνία και κοινωνικές ομάδες,
(δδ) φυσικό, αστικό και πολιτιστικό περιβάλλον,
(εε) νησιωτικότητα.

Όπως προκύπτει από τη διάταξη, σε συνδυασμό με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 62 (αιτιολογική έκθεση), ο νομοθέτης θέλησε να διαχωρίσει τους μετρήσιμους στόχους που ενέταξε στην αιτιολογική έκθεση από τις θετικές και αρνητικές συνέπειες μιας ρύθμισης, τις οποίες ενέταξε στην έκθεση γενικών συνεπειών. Ο διαχωρισμός στόχων και συνεπειών, εκτός από την ουσιαστική αξία που έχει για την αξιολογούμενη ρύθμιση, συνεισφέρει επίσης στη σαφή διάκριση μεταξύ των δύο όρων, οι οποίοι πολύ συχνά συγχέονταν στο παρελθόν κατά τη σύνταξη των υφιστάμενων μέχρι σήμερα συνοδευτικών της αξιολογούμενης ρύθμισης εκθέσεων. Κατά συνέπεια, βάσει της ανωτέρω διαφοροποίησης, αιτιολογική έκθεση και έκθεση γενικών συνεπειών δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν κατά περιεχόμενο.

Εξάλλου, η έκθεση γενικών συνεπειών δεν αποτελεί ούτε μία στενή ποσοτική ανάλυση οφέλους και κόστους με την έννοια των εσόδων και των δαπανών. Για τα ζητήματα αυτά υπάρχει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Με την έκθεση γενικών συνεπειών ο συντάκτης της αξιολογούμενης ρύθμισης καλείται να εξηγήσει τη στάθμιση οικονομικού, κοινωνικού και διοικητικού οφέλους και κόστους που έχει προηγηθεί της ρύθμισης, αλλά και να επισημάνει τους αστάθμητους εκείνους παράγοντες («κίνδυνοι») που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή της. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4622/2019, στην έκθεση γενικών συνεπειών ενσωματώνονται όλες οι γνώμες και τα πορίσματα των αρμοδίων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών, που έχουν ζητηθεί είτε από το επισπεύδον Υπουργείο είτε από την Προεδρία της Κυβέρνησης.

Για τη συμπλήρωση των πεδίων 18 έως και 21 της Ενότητας Δ θα πρέπει απαραιτήτως να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:


Στην έννοια του οφέλους περιλαμβάνονται τα οφέλη που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήμα (π.χ. αύξηση κρατικών εσόδων ή μείωση δαπανών ή βελτίωση του εισοδήματος του πληθυσμού ή πληθυσμιακών ομάδων), αλλά και όσα δεν αποτιμώνται χρηματικά (π.χ. η παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, η ταχύτερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών).
Διευκρινίσεις
  • Σημειώνονται με Χ μόνο η στήλη ή οι στήλες που αντιστοιχεί/ούν στο συγκεκριμένο όφελος ανάλογα με τη θεματική στην οποία αφορά.
  • Μόνο για τα σημεία εκείνα που επιλέχθηκαν, ακολουθεί ειδικό πλαίσιο σύντομου σχολιασμού για μία ποιοτική αποτίμηση όσον αφορά στα οφέλη της αξιολογούμενης ρύθμισης σε σχέση με τη θεματική.
  • Ποιοτική αποτίμηση έως 150 λέξεις (συνολικά).
Παράδειγμα

Το ζητούμενο στο πεδίο αυτό δεν είναι η ποσοτική αποτίμηση του δημοσιονομικού κόστους (για το οποίο συντάσσεται ειδικά η έκθεση του ΓΛΚ), αλλά τόσο ο εντοπισμός των παραγόντων που θα το προκαλέσουν όσο και η αναφορά του μη αποτιμητού σε χρήμα κόστους (π.χ. επιβάρυνση δημοσίων υπηρεσιών, των δικαστηρίων και των ελεγκτικών μηχανισμών, συνέπειες στην οικονομία εν γένει).
Διευκρινίσεις
  • Σημειώνονται με Χ μόνο η στήλη ή οι στήλες που αντιστοιχεί/ούν στο συγκεκριμένο κόστος ανάλογα με τη θεματική στην οποία αφορά.
  • Μόνο για τα σημεία εκείνα που επιλέχθηκαν, ακολουθεί ειδικό πλαίσιο σύντομου σχολιασμού για μία ποιοτική αποτίμηση ως προς τον προσδιορισμό της σχέσης «κόστους – αποτελεσματικότητας», «κόστους- χρησιμότητας» και «κόστους – κοινωνικού οφέλους».
  • Ποιοτική αποτίμηση έως 150 λέξεις (συνολικά).
Παράδειγμα

Θα απαιτηθεί η προμήθεια …. εμβολίων (…. ευρώ), η διάθεση του κατάλληλου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού (με ενθάρρυνση και του εθελοντισμού), η ενημέρωση των δικαιούχων και η εκπαίδευση όσων θα διενεργήσουν τους εμβολιασμούς στις ιδιαίτερες συνθήκες εμβολιασμού ατόμων με εθνικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες.

Ο κίνδυνος αποτελεί μία αβέβαιη παράμετρο μιας ρύθμισης. Γι’ αυτό στο συγκεκριμένο πεδίο έχει σημασία, πέραν της επισήμανσης τυχόν κινδύνων (π.χ. πιθανότητα καθυστέρησης εφαρμογής της ρύθμισης λόγω δικαστικών εμπλοκών), να αναδειχθούν -εάν προβλέπονται- μηχανισμοί ή διαδικασίες για την έγκαιρη αντιμετώπισή /περιορισμό / αποτροπή τους.
Διευκρινίσεις
  • Σημειώνονται με Χ μόνο η στήλη ή οι στήλες που αντιστοιχεί/ούν στον συγκεκριμένο κίνδυνο ανάλογα με τη θεματική στην οποία αφορά.
  • Μόνο για τα σημεία εκείνα που επιλέχθηκαν, ακολουθεί ειδικό πλαίσιο σύντομου σχολιασμού για μία ποιοτική αποτίμηση του κινδύνου και του τρόπου αντιμετώπισής του.
  • Ποιοτική αποτίμηση έως 150 λέξεις (συνολικά).
Παράδειγμα

Το ενδεχόμενο απροθυμίας των ανηλίκων για εμβολιασμό (ή των γονέων τους για να παράσχουν την άδεια) για λόγους θρησκευτικούς και άλλους. Θα απαιτηθεί ευρεία ενημέρωση από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ενδεχομένως θρησκευτικούς λειτουργούς των θρησκειών τις οποίες πρεσβεύουν όσοι προβάλλουν αντιρρήσεις.

Στο Σύνταγμα, την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία προβλέπονται γνωμοδοτήσεις ορισμένων αρχών επί νομοθετικών ρυθμίσεων αρμοδιότητάς τους. Ενδεικτικά, αναφέρονται η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Και πέραν των περιπτώσεων στις οποίες υφίσταται σχετική νομική υποχρέωση, η ολοκληρωμένη εκτίμηση των συνεπειών μιας ρύθμισης προϋποθέτει την προηγούμενη γνωμοδότηση υπηρεσιών ή αρχών με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο της προτεινόμενης ρύθμισης.
Διευκρινίσεις
  • Συμπληρώνεται μόνο εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
  • Αναφέρονται ποιοι είναι αυτοί οι φορείς.
  • Επισυνάπτεται η Γνώμη ή το κείμενο απόψεων που υποβλήθηκε.
  • Αιτιολογείται η τυχόν σημαντική απόκλιση μεταξύ της γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
  • Απάντηση έως 200 λέξεις (συνολικά), όπου συμπεριλαμβάνεται και ειδική τεκμηρίωση στην περίπτωση απόκλισης από την παρασχεθείσα γνώμη.
Παράδειγμα
Γνώμη της Εθνικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Ε. Έκθεση διαβούλευσης

Η συμμετοχή των πολιτών και των κοινωνικών φορέων στη διαδικασία διαβούλευσης για την προετοιμασία σύνταξης μίας νέας ρύθμισης καταγράφεται στην έκθεση δημόσια διαβούλευσης.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4622/2019 σε συνδυασμό με την περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 62 του ίδιου νόμου, στην εν λόγω Έκθεση περιγράφεται η διαδικασία διαβούλευσης που ακολουθήθηκε και «παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν μέρος στη διαβούλευση και τεκμηριώνεται η ενσωμάτωσή τους ή μη στις τελικές διατάξεις».

Για τη συμπλήρωση των πεδίων 22 και 23 της Ενότητας Ε θα πρέπει απαραιτήτως να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:


Περιγράφεται συνοπτικά η διαβούλευση κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και αναφέρονται οι υπηρεσίες και φορείς που μετείχαν σε αυτήν πριν την έναρξη της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης
Διευκρινίσεις
  • Αναφέρονται τα υπουργεία/υπηρεσίες, οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς φορείς και οι αντίστοιχοι φορείς άλλων κρατών (εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση).
  • Απάντηση έως 150 λέξεις.
Παράδειγμα
• Σύσταση (αρ. ……) ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη σύνταξη νομοθετικής ρύθμισης ως προς το ζήτημα του ομαλού εφοδιασμού της χώρας. • Έγιναν διαβουλεύσεις με τα εξής Υπουργεία:
1.Υπουργείο Οικονομικών, (συνυπογράφον σε κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικές πράξεις, συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού)
2.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (συνυπογράφον σε κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικές πράξεις, συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού)
• Το σχέδιο νόμου υπήρξε αποτέλεσμα μακράς επεξεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας Επιτροπής στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων (διυλιστήρια, ΣΕΕΠΕ)

Παρατίθενται συνοπτικά και ομαδοποιημένα (αν είναι μεγάλος ο αριθμός τους για κάποια ζητήματα) τα σχόλια που έγιναν και ο αριθμός των συμμετασχόντων στη συγκεκριμένη μορφή διαβούλευσης.
Τα σχόλια παρατίθενται ξεχωριστά («επί της αρχής» και επί των άρθρων).
Διευκρινίσεις
  • Αριθμός συμμετασχόντων επί των γενικών αρχών και επί των άρθρων της αξιολογούμενης ρύθμισης.
  • «Σχόλια που υιοθετήθηκαν»: αναφορά στα άρθρα που οριστικοποιήθηκαν με την αποδοχή σχολίων.
  • «Σχόλια που δεν υιοθετήθηκαν συμπεριλαμβανομένης επαρκούς αιτιολόγησης»: αναφορά σε σχόλια που δεν έγιναν αποδεκτά και σχετική επεξήγηση.
  • Απάντηση έως 250 λέξεις.
Παράδειγμα
Η δημόσια διαβούλευση διήρκεσε από … έως …. Στη διαβούλευση συνολικά συμμετείχαν … πολίτες όσον αφορά στις γενικές αρχές και … όσον αφορά στα άρθρα.
Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση των σχολίων με τη διάκριση μεταξύ υιοθετηθέντων, ληφθέντων υπ’ όψιν και μη υιοθετηθέντων. …… σχόλια επέκριναν την αυξημένη μοριοδότηση των σεμιναρίων και ελήφθησαν υπ’ όψιν κατά την οριστικοποίηση της αντίστοιχης διάταξης. ……… σχόλια ζητούσαν να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνέντευξη, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει αποδεκτό γιατί η διαφάνεια επιβάλλει να υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ αντικειμενικών κριτηρίων και συνέντευξης.

ΣΤ. Έκθεση νομιμότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 2 περ. στ του ν. 4622/2019, η έκθεση νομιμότητας  εστιάζει στη συνταγματικότητα των διατάξεων και τη συμφωνία τους με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.

Για τη συμπλήρωση των πεδίων 24 έως και 28 της Ενότητας ΣΤ θα πρέπει απαραιτήτως να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:


Αναφέρονται οι συνταγματικές διατάξεις που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με το αντικείμενο της προτεινόμενης ρύθμισης. Σκοπός είναι να γίνει μία απλή αναφορά στο συνταγματικό έρεισμα της προτεινόμενης ρύθμισης.
Διευκρινίσεις
  • Παράθεση σχετικών άρθρων του Συντάγματος.
Παράδειγμα
Η προτεινόμενη ρύθμιση σχετίζεται με τα άρθρα 4, 5Α, 9Α, 10, 25, 102, 103 και 104 του Συντάγματος.

Αναφέρονται οι συναφείς δεσμευτικές πράξεις του δικαίου της Ε.Ε. που διαμορφώνουν το πλαίσιο, εντός του οποίου οφείλει να κινηθεί η αξιολογούμενη ρύθμιση.
Εναπόκειται στην κρίση του συντάκτη της Ανάλυσης το εάν θα αναφέρει και μη δεσμευτικά κείμενα όπως ψηφίσματα κ.λπ.
Διευκρινίσεις
  • Επιλέγεται με Χ η κατάλληλη επιλογή.
  • Απλή παράθεση συναφών διατάξεων του δικαίου της ΕΕ.
Παράδειγμα
• Άρθρα 122 και 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ).
• Κανονισμός (EE) 2015/478 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών, ΕΕ L 83, 27.3.2015.
• Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ΕΕ L 153, 18.6.2010, σ. 13.
• Σύσταση (EE) 2016/1318 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2016, σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και τις βέλτιστες πρακτικές για να εξασφαλιστεί ότι έως το 2020 όλα τα νέα κτίρια θα είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ΕΕ L 208, 2.8.2016, σ. 46).

Αναφέρονται οι συναφείς δεσμευτικές πράξεις του δικαίου της Ε.Ε. που διαμορφώνουν το πλαίσιο, εντός του οποίου οφείλει να κινηθεί η αξιολογούμενη ρύθμιση. Εναπόκειται στην κρίση του συντάκτη της Ανάλυσης το εάν θα αναφέρει και μη δεσμευτικά κείμενα όπως ψηφίσματα κ.λπ.
Διευκρινίσεις
  • Επιλέγεται με Χ η κατάλληλη επιλογή.
  • Απλή παράθεση συναφών διατάξεων του δικαίου της ΕΕ.
Παράδειγμα
• Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
• Άρθρο 4 παρ. 1 περ. (α) της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή.

Αναφέρονται οι συναφείς διατάξεις των εν λόγω διεθνών κειμένων.
Διευκρινίσεις
  • Επιλέγεται με Χ η κατάλληλη επιλογή.
  • Απλή αναφορά σε βιβλιογραφική μορφή για κάθε πηγή.
Παράδειγμα
• ΑΠ (Ολομέλεια) 9/2017
• ΣτΕ (Γ’ Τμήμα) 407/2010
• ΕΣ (Ολομέλεια) 4/2018
• ΑΣΕΠ (Ολομέλεια) 2/2017

Αναγράφονται συναφείς δικαστικές αποφάσεις , και αποφάσεις / γνώμες Ανεξάρτητων Αρχών (συνταγματικά ή μη κατοχυρωμένων), εάν αποτέλεσαν την αιτία για την πρόταση της ρύθμισης.
Διευκρινίσεις
  • Επιλέγεται με Χ η κατάλληλη επιλογή.
  • Απλή αναφορά σε βιβλιογραφική μορφή για κάθε πηγή.
Παράδειγμα
• Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 5ης Δεκεμβρίου 2019, Ordre des avocats du barreau de Dinant κατά JN.
• ΕΔΔΑ Petrescu κατά Πορτογαλίας της 3-12-2019 (αρ. προσφυγής 23190/17).

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

Σύμφωνα με την περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4622/2019 συντάσσεται πίνακας τροποποιούμενων ή/και καταργούμενων διατάξεων.

Για τη συμπλήρωση των πεδίων 29 και 30 της Ενότητας Ζ θα πρέπει απαραιτήτως να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:


Αναφέρονται οι διατάξεις των οποίων το περιεχόμενο τροποποιείται/αντικαθίσταται ή συμπληρώνεται (με την προσθήκη νέου εδαφίου ή παραγράφου)
Διευκρινίσεις
  • Στη δεξιά στήλη («υφιστάμενες διατάξεις») θα παρατεθούν οι διατάξεις των άρθρων που τροποποιούνται / αντικαθίστανται / συμπληρώνονται και στην αντίστοιχη αριστερά («διατάξεις ν/σ») η νέα διατύπωσή τους, σύμφωνα με τα προτεινόμενα άρθρα της αξιολογούμενης ρύθμισης.
  • Επισημαίνονται με έντονα και πλάγια γράμματα τα σημεία εκείνα στα οποία επέρχονται αλλαγές.
Παράδειγμα

Το παράδειγμα αφορά -ενδεικτικά- θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αναφέρονται οι διατάξεις που καταργούνται, χωρίς να αντικαθίστανται από άλλες.
Διευκρινίσεις
  Για κάθε μία από τις διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης γράψτε στην αριστερή στήλη τις διατάξεις που προβλέπουν κατάργηση και στη δεξιά στήλη τις καταργούμενες διατάξεις.
Παράδειγμα

Το παράδειγμα αφορά -ενδεικτικά- θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

Σύμφωνα με την περ. η της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4622/2019, η έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης περιλαμβάνει τον σαφή προσδιορισμό των οργάνων της διοίκησης που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα έκδοσης των προβλεπόμενων κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξεων και τήρησης των εν γένει προθεσμιών που θέτει ο νόμος.

Για τη συμπλήρωση των πεδίων 31 έως και 40 της Ενότητας Η θα πρέπει απαραιτήτως να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:


Αναφέρονται οι διατάξεις που θεσπίζουν συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων.
Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν πράγματι υπάρχει λόγος καθιέρωσης συναρμοδιότητας ή αυτή μπορεί να αποφευχθεί.
Διευκρινίσεις
  • Συμπληρώνονται οι αντίστοιχες στήλες με τα ακόλουθα στοιχεία:
     - Σχετική διάταξη σχεδίου νόμου (απλή αναφορά αριθμού διάταξης).
     - Συναρμόδια Υπουργεία – Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς (απλή αναφορά).
     - Αντικείμενο συναρμοδιότητας (σύντομη εξήγηση έως 50 λέξεις).
  • Στη στήλη «αντικείμενο συναρμοδιότητας» τεκμηριώνεται η ανάγκη ύπαρξης συναρμοδιότητας εάν αυτή δεν είναι προφανής (π.χ. δεν χρήζει τεκμηρίωσης η συναρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών σε περίπτωση που προκαλείται δαπάνη ή έσοδο).
Παράδειγμα

Το παράδειγμα είναι ενδεικτικό και αφορά σε διαφορετικούς τομείς νομοθέτησης.

Αναφέρονται τα προεδρικά διατάγματα, οι υπουργικές αποφάσεις, οι λοιπές κανονιστικές πράξεις και οι τυχόν ερμηνευτικές εγκύκλιοι που πρέπει να εκδοθούν και το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα έκδοσής τους
Διευκρινίσεις
  • Συμπληρώνονται οι αντίστοιχες στήλες με τα ακόλουθα στοιχεία:
     - Εξουσιοδοτική διάταξη σχεδίου νόμου (απλή αναφορά αριθμού διάταξης).
     - Είδος πράξης.
     - Αρμόδιο Υπουργείο ή υπηρεσία (απλή αναφορά).
     - Αντικείμενο της αξιολογούμενης ρύθμισης (σύντομη εξήγηση έως 50 λέξεις).
     - Χρονοδιάγραμμα (απαιτείται να επισημαίνεται εάν πρόκειται για αποκλειστική ή ενδεικτική προθεσμία εφόσον προκύπτει στο σχέδιο νόμου).
Παράδειγμα

Το παράδειγμα είναι ενδεικτικό και αφορά σε διαφορετικούς τομείς νομοθέτησης.

Απλή αναφορά των σχετικών άρθρων της αξιολογούμενης ρύθμισης και συνοπτική περιγραφή της φύσης και του αντικειμένου του νέου οργάνου.
Διευκρινίσεις
  • Απάντηση έως 100 λέξεις.
Παράδειγμα
Το άρθρο 20 συστήνει Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και ορίζεται η οργανωτική της δομή. Η ειδική αυτή υπηρεσία μπορεί, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους τομεακού Ε.Π. ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Ε.Π. όσον αφορά σε δράσεις ΤΠΕ πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ν. 4314/2014

Δεδομένης της συχνότητας με την οποία συστήνονται νέα όργανα κάθε μορφής και των αλληλοεπικαλύψεων που συχνά παρατηρούνται, θα πρέπει να τεκμηριωθεί η σχετική ανάγκη και να αναδειχθεί ο σχεδιασμός για την έγκαιρη και αποτελεσματική σύσταση και λειτουργία τους.
Θα πρέπει να καταγραφεί, μεταξύ άλλων, ποιος φορέας ή υπηρεσία ασκεί μέχρι σήμερα τις αρμοδιότητες του νέου οργάνου και να εξηγηθεί γιατί η αποτελεσματικότητά του χρήζει βελτίωσης και πώς αυτή επιτυγχάνεται με τη νέα δομή.
Διευκρινίσεις
  • Απάντηση έως 100 λέξεις.
Παράδειγμα
Η σύσταση ενός τέτοιου εξειδικευμένου οργάνου θα επιτρέψει την ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση ειδικών θεμάτων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στον χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο όγκος εργασίας των Διαχειριστικών Αρχών, αλλά και η εξειδίκευση που απαιτούν οι ΤΠΕ αρκετές φορές δεν επιτρέπουν την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Θα πρέπει να αναφερθεί ο προβλεπόμενος από τη σχετική διάταξη χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου και, εάν δεν προβλέπεται, ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης.
Διευκρινίσεις
  • Απάντηση έως 50 λέξεις.
Παράδειγμα
Σύμφωνα με το άρθρο …. παρ. … το εν λόγω όργανο θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης.

Η σύνταξη σχετικής μελέτης είναι κρίσιμη, καθώς η σύσταση κάθε νέου νομικού προσώπου προϋποθέτει ολοκληρωμένη εκτίμηση των απαιτούμενων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, ανεύρεση εγκαταστάσεων, προμήθεια εξοπλισμού κ.λπ.
Διευκρινίσεις
  • Επιλέγεται με Χ το αντίστοιχο εικονίδιο (ναι ή όχι ). • Εάν η απάντηση είναι θετική, να επισυναφθεί η μελέτη.
Παράδειγμα
Επισυνάπτεται η από ….. μελέτη που συνέταξε (υπηρεσία/φορέας/εταιρία/εμπειρογνώμονας)

Στοιχεία και μορφή του νέου οργάνου
Διευκρινίσεις
  • Απλή αναγραφή επωνυμίας και νομικής μορφής.
  • Εάν υπάρχουν και ειδικές διατάξεις για το καθεστώς του, απαιτείται σχετική αναφορά.
  • Απάντηση έως 80 λέξεις.
Παράδειγμα
• Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.
• Σύμφωνα με το άρθρο …. παρ. …., η εταιρία λειτουργεί κατ' εξαίρεση και εκτός του πεδίου εφαρμογής του συνόλου των διατάξεων, που διέπουν φορείς του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της Γενικής Κυβέρνησης (όπως ενδεικτικά οι ν.4354/2015, 4336/2015, 4369/2016 και, στο σκέλος που αφορά εθνική νομοθεσία. ο ν. 4412/2016), σύμφωνα πάντα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κοινές αξίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Ταυτόχρονα, διατηρούνται σε ισχύ διατάξεις που έχουν, με ρητή αναφορά, νομοθετηθεί για να καλύψουν ειδικά θέματα της εταιρείας στο παρελθόν (όπως ενδεικτικά οι διατάξεις του άρθρου 110 του ν. 4314/2014 και του άρθρου 54 παρ. 1 του ν. 4403/2016).

Αναφέρονται οι κτιριακές υποδομές στις οποίες θα λειτουργεί το νέο νομικό πρόσωπο.
Εάν δεν έχουν προβλεφθεί, να αναγραφεί ο τρόπος που θα βρεθούν και ο χώρος προσωρινής στέγασης.
Διευκρινίσεις
  • Απάντηση έως 100 λέξεις.
Παράδειγμα
Θα αναζητηθεί κατάλληλος χώρος από την Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου. Μέχρι τότε, θα λειτουργεί σε χώρους που θα παραχωρηθούν από το Υπουργείο …… στην Αθήνα, οδός ……, αρ. ……

Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο το νέο όργανο θα εξασφαλίσει τον αναγκαίο εξοπλισμό.
Διευκρινίσεις
  • Απάντηση έως 100 λέξεις.
Παράδειγμα
Σε πρώτη φάση θα διατεθεί εξοπλισμός γραφείων και ηλεκτρονικός από το Υπουργείο ……… Παράλληλα, θα ξεκινήσουν διαδικασίες προμήθειας νέου εξοπλισμού που εκτιμάται ότι θα κοστίσουν ……. ευρώ και θα ολοκληρωθούν σε …………….

Αναγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα στελεχωθεί το νέο όργανο:
ορισμός μελών διοίκησης, προσλήψεις προσωπικού, μετατάξεις και αποσπάσεις.
Σε περίπτωση που η διαδικασία στελέχωσης αποτελεί παρέκκλιση, αιτιολογείται ειδικά και εξετάζεται τυχόν συναρμοδιότητα.
Διευκρινίσεις
  • Απάντηση έως 200 λέξεις.
Παράδειγμα
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο και … μέλη που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού ….………… (βλ. σχετικά άρθρα ………). Προβλέπονται … θέσεις επιστημονικού προσωπικού, …. θέσεις διοικητικού προσωπικού και … θέσεις … τεχνικού προσωπικού. Σε πρώτη φάση θα καλυφθεί ο απολύτως αναγκαίος αριθμός θέσεων με αποσπάσεις και παράλληλα θα δρομολογηθούν προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ (βλ. σχετικά άρθρα ………).