Α. Γενική περιγραφή

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)
Βιβλίο: Α. Γενική περιγραφή
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Wednesday, 26 January 2022, 12:48 AM

1. Τι είναι το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)


Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) είναι το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της κεντρικής βάσης μοναδικής καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων. Στο Ε.Μ.Επ. δύναται να καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4174/2013 (Α‘170).
 

2. Ποιος είναι ο σκοπός του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας

Σκοπός της δημιουργίας και λειτουργίας του Ε.Μ.Επ. είναι η διευκόλυνση της παροχής ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Τα στοιχεία τα οποία δύνανται να καταχωρισθούν είναι:

 • Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου
 • Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ο αριθμός σταθερού τηλεφώνου
 • Η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής
 • Η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας

3. Γιατί να εγγραφείτε στο Ε.Μ.Επ.

Το Ε.Μ.Επ., μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης του άρθρου 84 του ν. 4727/2020, αξιοποιεί τα καταχωρισμένα στοιχεία:

α) για την ταυτοποίηση των πολιτών στα μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης

β) για την επικοινωνία των φορέων του δημοσίου τομέα με τους πολίτες

γ) για την αποστολή, επίδοση ή κοινοποίηση δημοσίου εγγράφου

δ) Ειδικά, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, ο οποίος έχει επιβεβαιωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ε.Μ.Επ., μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεύτερος παράγοντας ταυτοποίησης, για την αποστολή στο φυσικό πρόσωπο κωδικών μιας χρήσης, προκειμένου το τελευταίο να έχει πρόσβαση σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, για τις οποίες το Δημόσιο κρίνει ότι απαιτείται υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας.

Όλα τα παραπάνω αποσκοπούν στη βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των συναλλαγών του πολίτη.

4. Τι θα χρειαστείτε

Για να προχωρήσετε στη διαδικασία χρειάζεται να έχετε διαθέσιμα τα παρακάτω:

 1. τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 2. το κινητό σας τηλέφωνο
 3. την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) αν υπάρχει διαθέσιμη
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 • Κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου και κάθε email μπορεί να δηλωθεί μόνο μία φορά, δηλαδή από ένα φυσικό πρόσωπο.
 • Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο έναν αριθμό κινητού και ένα email.
 • Η ηλεκτρονική καταχώριση και η ηλεκτρονική ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας σας στο Ε.Μ.Επ. επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
 • Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων επικοινωνίας σας οφείλετε να ενημερώσετε το Ε.Μ.Επ. μέσα σε 30 ημέρες από τη μεταβολή τους. Το ιστορικό μεταβολών των στοιχείων σας στο Ε.Μ.Επ., διατηρείται για 20 χρόνια.