Η. Θεσμικές προβλέψεις για την εγκυρότητα

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Πιστοποιητικά
Βιβλίο: Η. Θεσμικές προβλέψεις για την εγκυρότητα
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, 12:28 PM

1. Αναφορά στη νομοθεσία

Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση θεσμοθετήθηκε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 20ης Μαρτίου 2020 που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΠΝΠ - ΦΕΚ 68Α/20.03.2020)

Η νομοθετική πρόβλεψη ορίζει ότι η εξουσιοδότηση μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που η Πύλη διαθέτει.

Μπορείτε να διαβάσετε τι είναι η υπεύθυνη δήλωση/ εξουσιοδότηση στο άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α)

Εφημερίδα της κυβέρνησης


2. Χαρακτηριστικά γνησιότητας

Τα χαρακτηριστικά γνησιότητας της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης είναι:

A.     Ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης

B.      Η προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή:

A.     ως ηλεκτρονικό έγγραφο διακινούμενη με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα.

B.      ως έντυπο έγγραφο, εφόσον εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

(ΠΝΠ Άρθρο 24, ΦΕΚ 68Α/20.03.2020)

Μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης3. Ισχύς γνησίου υπογραφής

Η ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της εξουσιοδότησης έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής (ΠΝΠ Άρθρο 28, Παράγραφος 2 - ΦΕΚ 68Α/20.03.2020)


Μπορείτε να διαβάσετε για το γνήσιο της υπογραφής στο Άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α)

sign


4. Ημερομηνία έκδοσης

Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που βρίσκεται πάνω στο έντυπο που δημιουργείται ηλεκτρονικά, αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. (ΠΝΠ Άρθρο 28, Παράγραφος 2 - ΦΕΚ 68Α/20.03.2020)

Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση που παράγεται, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. (ΠΝΠ Άρθρο 28, Παράγραφος 2 - ΦΕΚ 68Α/20.03.2020)5. Χρόνος παραμονής στη θυρίδα

Στη θυρίδα του χρήστη τηρείται αρχείο των ηλεκτρονικών υπεύθυνων δηλώσεων που συντάχθηκαν για διάστημα τριάντα (30) ημερών. Το διάστημα αυτό υπολογίζεται από την ημερομηνία και την ώρα που αποτυπώνεται πάνω στην εξουσιοδότηση. (ΠΝΠ Άρθρο 28, Παράγραφος 3 - ΦΕΚ 68Α/20.03.2020)

Θυρίδα


6. Αμφισβήτηση του περιεχομένου

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της εξουσιοδότησης ή άρνησης αποδοχής της υποβολής της, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπό την ιδιότητα του παρόχου της υπηρεσίας, έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε χώρα η αυθεντικοποίηση της δήλωσης.

Τα στοιχεία αυτά τα κοινοποιεί είτε στον δηλούντα, είτε στον αποδέκτη της εξουσιοδότησης, είτε σε οποιονδήποτε αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον, υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999.

Για το σκοπό αυτό, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης τηρεί τα αναγκαία στοιχεία για χρονικό διάστημα επτά (7) τουλάχιστον ετών. (ΠΝΠ Άρθρο 28, Παράγραφος 5 - ΦΕΚ 68Α/20.03.2020)