Α. Γενικά για το eGov-KYC

1. Γενικά

Τι είναι το eGov-KYC;

Η υπηρεσία eGov-KYC (Know Your Customer) προσφέρει μια ψηφιακή εναλλακτική στην προσκόμιση εγγράφων του δημοσίου για τη βεβαίωση στοιχείων του πολίτη σε φορείς του ιδιωτικού τομέα (Πιστωτικά Ιδρύματα και Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς - ΠΙΧΟ).


Συγκεκριμένα, εφόσον κάποιος πολίτης δώσει τη συγκατάθεσή του, παρέχεται η δυνατότητα στα ΠΙΧΟ να αντλήσουν από τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του Δημοσίου, τα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του Νόμου 4557/2018 για την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας, των στοιχείων επικοινωνίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και ετήσιων εισοδημάτων τους.

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να αποφύγουν τη φυσική επίσκεψη στα ΠΙΧΟ κερδίζοντας χρόνο, αφού δεν χρειάζεται πλέον να συλλέγουν μόνοι τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επιπλέον, η διάθεση στοιχείων του πολίτη προϋποθέτει κάθε φορά την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του.

Στόχος του eGov-KYC

Στόχος της δράσης eGov-KYC είναι να αναπτύξει ένα ψηφιακό κανάλι μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη διάθεση στοιχείων πολιτών, όταν η ανάγκη αυτή απορρέει από την εφαρμογή νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου.

Η διάθεση των στοιχείων γίνεται κάθε φορά που ζητείται πρόσβαση αποκλειστικά κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερόμενου πολίτη. Αυτό έχει ως γνώμονα την προστασία των προσωπικών δεδομένων παράλληλα με την σύγχρονη και έγκυρη διάθεση στοιχείων, τα οποία συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές.

Αρχικά η δράση θα εστιάσει στα τραπεζικά ιδρύματα και τις διαδικασίες Know Your Customer - KYC που οφείλουν να ακολουθήσουν στο πλαίσιο του κανονισμού Anti Money Laundering - AML (Πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες), ο οποίος απαιτεί την προσκόμιση στοιχείων σε έντυπη μορφή.

Σε ποιους απευθύνεται

Την ηλεκτρονική υπηρεσία eGov-KYC μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet) και έχει καταχωρίσει τον αριθμό κινητού του τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (https://notify.gov.gr).

Ποια στοιχεία αντλούνται

Η υπηρεσία αντλεί για λογαριασμό σας:

  1. Στοιχεία ταυτότητας
  2. Στοιχεία επικοινωνίας
  3. Στοιχεία εισοδήματος
  4. Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας

 


Τα στοιχεία αντλούνται από τα πρωτογενή πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου και δεν αποθηκεύονται στο eGov-KYC. Η διάθεσή τους προϋποθέτει κάθε φορά τη ρητή συγκατάθεσή σας.