Β. Επικαιροποίηση στοιχείων στο ΠΙΧΟ σας μέσω egov-KYC

1. Γενικά

Η χρήση της εφαρμογής eGov-KYC μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking), σας επιτρέπει να ενημερώσετε ή να μεταβάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία στο Πιστωτικό Ίδρυμα ή Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό (ΠΙΧΟ), λαμβάνοντας ό,τι χρειάζεστε απευθείας από την κρατική υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε τις δια ζώσης συναντήσεις στην τράπεζα. Η διαδικασία χρήσης της εφαρμογής eGov-KYC μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά σε τέσσερα (4) βήματα όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:


Βήμα 1

Το ΠΙΧΟ του οποίου είστε χρήστης web-banking, όταν επαληθεύσει ότι απαιτείται επικαιροποίηση σε ορισμένη κατηγορία ή στο σύνολο των στοιχείων που τηρεί για εσάς, σας ενημερώνει μέσω του web-banking για την επικαιροποίηση και συνάμα σας καλεί να κάνετε χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής eGov-KYC εφόσον το επιθυμείτε. Αν επιλέξετε τον ηλεκτρονικό τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων σας για τη συγκεκριμένη κατηγορία δεδομένων στα οποία απαιτείται επικαιροποίηση, το web-banking σας ανακατευθύνει στην εφαρμογή eGov-KYC.

Βήμα 2

Για την είσοδο στην εφαρμογή eGov-KYC πραγματοποιείται επαλήθευση και επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας σας με αυθεντικοποίηση μέσω χρήσης των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet) και τη χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης (αποστολή sms στο κινητό σας). Σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρισθεί, η υπηρεσία σας παραπέμπει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας πολιτών για την καταχώριση του κινητού σας τηλεφώνου.

Βήμα 3

Μετά την επιτυχημένη αυθεντικοποίηση από το ΠΙΧΟ και με την προϋπόθεση ότι ελέγξετε την κατηγορία των πληροφοριών, υποβάλλετε αίτημα στην εφαρμογή eGov-KYC για την άντληση και τη διαβίβαση των κατά περίπτωση απαιτούμενων κατηγοριών δεδομένων ή του συνόλου αυτών στο ΠΙΧΟ στο οποίο έχετε κωδικούς e-banking.

Γενικώς λάβετε υπόψη σας ότι η διαδικασία αυθεντικοποίησης σε κάθε ΠΙΧΟ δεν είναι ίδια. Επίσης, στο μέλλον θα προστεθούν και άλλα ΠΙΧΟ, χωρίς τη διάθεση web banking όπως γνωρίζουμε μέχρι τώρα.

Βήμα 4

Μετά την άντληση των δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα των δημοσίων φορέων, επιβεβαιώνετε την ορθότητα των στοιχείων που σας αφορούν και στη συνέχεια παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την πρόσβαση του συγκεκριμένου ΠΙΧΟ στις επιλεγμένες κατηγορίες δεδομένων ή στο σύνολο αυτών αντίστοιχα.