Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου

1. Πριν ξεκινήσετε

Ελέγξτε την εγκυρότητα μιας υπεύθυνης δήλωσης ή εξουσιοδότησης που έχει εκδοθεί από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr.

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου
  • είτε το QR code
Η χρήση της υπηρεσίας δεν απαιτεί κάποιο είδος ταυτοποίησης (π.χ. Taxisnet, web banking).