1. Η αναγκαιότητα των Παρόχων Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης

Η ίδια η ηλεκτρονική υπογραφή δεν παρέχει επαρκή μαρτυρία για την ταυτότητα του υπογράφοντος. Για να εξασφαλιστεί αυτό, απαιτείται επιπλέον «μαρτυρία», η οποία να συνδέει το κλειδί υπογραφής (ή όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό) με τον ίδιο τον υπογράφοντα. Στο σημείο αυτό υπεισέρχονται οι Αρχές Πιστοποίησης μέσω των Εγκεκριμένων Παρόχων Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης, οι οποίοι εκδίδουν τα ψηφιακά πιστοποιητικά, τα οποία περιέχουν στοιχεία ταυτότητας (π.χ. ονοματεπώνυμο) του κατόχου και το δημόσιο κλειδί που χρησιμοποιείται, προκειμένου να επαληθευτεί η υπογραφή του σε κάποιο έγγραφο.