1. Νομοθεσία σχετικά με Εγκεκριμένες Ηλ. Υπογραφές/Σφραγίδες

Κανονισμός (ΕΕ) 910/2014
Νόμος 4727/2020 (ΦΕΚ Α’ 184/23-9-2020)
● Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης της ΕΕΤΤ 837/1Β/30.11.2017 (Β΄ 4396)
● Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68/20-3-2020) για GOV.GR και ηλ. υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση - Υ.Α /10238 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1611/Β/27-4-2020)