1. Είδη Ηλεκτρονικών Σφραγίδων

Ομοίως με τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές, υπάρχουν:
● Ηλεκτρονική σφραγίδα
● Προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα
● Εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα