1. Βασικοί έλεγχοι

Οι βασικοί έλεγχοι που μπορούμε να κάνουμε σε ένα ψηφιακά υπογεγγραμένο έγγραφο είναι:

  1. Ποιος/οι είναι οι υπογράφοντες του εγγράφου
  2. Αν το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από έμπιστο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης
  3. Αν το πιστοποιητικό είναι έγκυρο (δεν έχει ανακληθεί)
  4. Αν το έγγραφο έχει τροποποιηθεί μετά την υπογραφή του (ακεραιότητα του εγγράφου)
  5. Πότε υπογράφηκε το έγγραφο