1. Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης

Αφορά στα έννομα μέσα που διαθέτει ο αιτών τη διαδικασία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στην περίπτωση που η διαδικασία δεν υλοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο.
Αποτελεί προδιαγραφή του SDG. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις προκαθορισμένες τιμές

  • Δικαστική Προσφυγή
  • Ιεραρχική Προσφυγή
  • Ενδικοφανής Προσφυγή
  • Άλλο
Στην περίπτωση που επιλέξετε "Άλλο", θα πρέπει να συμπληρώστε το πεδίο Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης (άλλο)

Παράδειγμα ""

Η διαδικασία έκδοσης άδειας αφορά αρχιτεχνίτες οπότε επιλέγετε