1. Γενική περιγραφή

Αφορά στους ιστότοπους που παρέχεται ψηφιακά μία διαδικασία. Σχετίζεται κυρίως με εξωστρεφείς και αμφιστρεφείς διαδικασίες. Παρακαλώ κάντε αντιγραφή/επικόλληση του συνδέσμου όπως ακριβώς φαίνεται στη σχετική ιστοσελίδα..
Υπενθυμίζουμε ότι:
Εξωστρεφείς διαδικασίες: παρέχονται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και άλλους φορείς.
Εσωστρεφείς διαδικασίες: παρέχονται εντός του φορέα που συντελούν στη λειτουργία του.
Αμφιστρεφείς διαδικασίες: συνδυάζουν χαρακτηριστικά των δύο προαναφερθέντων.