1. Γενικά

Μέσω της εφαρμογής "Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση" της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr έχετε τη δυνατότητα να εκδίδετε ηλεκτρονικά μια εξουσιοδότηση και να τη στείλετε στο φορέα, ιδιώτη ή δημόσια υπηρεσία μέσω μηνύματος SMS ή/και e-mail.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε μια εξουσιοδότηση που σας έχει αποσταλεί με βάση τον μοναδικό αριθμό της ή τον κώδικα QR.

Η εφαρμογή "Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση" περιλαμβάνει τις παρακάτω διακριτές υπηρεσίες:

α) Έκδοση εξουσιοδότησης
β) Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης

Μπορείτε να εκδώσετε εύκολα και γρήγορα μια υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση επιλέγοντας και συμπληρώνοντας το κείμενο της δήλωσης και τα στοιχεία αποστολέα. Για κάθε έγγραφο που εκδίδετε, απαιτείται η άμεση επικύρωσή του μέσω μηνύματος SMS στο κινητό σας τηλέφωνο.

Μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά ένα έγγραφο που εκδώσατε στον φορέα, ιδιώτη ή δημόσια υπηρεσία μέσω μηνύματος SMS ή/και e-mail. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης του εγγράφου σε μορφή PDF καθώς και άμεσης εκτύπωσης.

γ) Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφων gov.gr

Όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του. Ο κωδικός επαλήθευσης εμφανίζεται και σε μορφή κώδικα QR για αυτόματη σάρωση.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που εκδίδετε μέσω της υπηρεσίας, αποθηκεύονται στην προσωπική σας ηλεκτρονική θυρίδα (θυρίδα πολίτη)

Νομική ισχύς

Η εξουσιοδότηση που θα εκδώσετε φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και είναι νομικά ισοδύναμη με εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής. Γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. (Διαβάστε περισσότερα)