2. Είσοδος στην υπηρεσία

Μπορείτε να βρείτε την υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών:

  • είτε με αναζήτηση ή πλοήγηση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr.
  • είτε μέσω της κεντρικής εφαρμογής Πιστοποιητικά δημοτολογίου και ληξιαρχείου (reg.services.gov.gr).

Στη συνέχεια περιγράφονται οι παραπάνω τρόποι.