2. Πως το χρησιμοποιείτε

Προς το παρόν η χρήση της εφαρμογής eGov-KYC είναι δυνατή μέσω χρήσης ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking/mobile banking), όπου το φυσικό πρόσωπο αναδρομολογείται στην πλατφόρμα kyc.gov.gr για την άντληση και διαβίβαση των δεδομένων στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό (ΠΙΧΟ) στο οποίο είναι χρήστης web ή mobile banking.

Στο άμεσο μέλλον θα προστεθούν περισσότερα ΠΙΧΟ που συνεργάζονται με την εφαρμογή eGov-KYC, καθώς και διαφορετικοί τρόποι χρήσης της υπηρεσίας.