1. Πριν ξεκινήσετε

Με την υπηρεσία Ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού μπορούν δύο άτομα να υπογράψουν και να βεβαιώσουν ψηφιακά ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

Διαδικασία

Η διαδικασία ξεκινά με τον 1ο συνυπογράφοντα ο οποίος ανεβάζει στην υπηρεσία το έγγραφο PDF του συμφωνητικού και το υπογράφει ψηφιακά. Το έγγραφο θα είναι σε εκκρεμότητα καθώς αναμένεται η υπογραφή από τον 2ο.

Ο 2ος με τη σειρά του θα συνδεθεί στην υπηρεσία και αφού επιλέξει το έγγραφο που βρίσκεται σε εκκρεμότητα θα το υπογράψει ψηφιακά με παρόμοια διαδικασία.

Με την ολοκλήρωση των υπογραφών θα εκδοθεί η βεβαίωση και αποθηκευτεί στη Θυρίδα και των 2 υπογραφόντων.


Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου

Με την ψηφιακή βεβαίωση, αποτυπώνεται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του εγγράφου σας, ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και στο τέλος του εγγράφου αποτυπώνεται η ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr και τα στοιχεία του/των εκδότη/ων

Η ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία.

Τι θα χρειαστείτε

Όλοι οι συνυπογράφοντες:
  • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς web banking, είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
  • το κινητό σας όπου θα σας αποσταλούν κωδικοί επιβεβαίωσης πριν την έκδοση του εγγράφου

Ο 1ος συνυπογράφων θα χρειαστεί επιπλέον:
  • τον ΑΦΜ και το Ονοματεπώνυμο του δεύτερου εκδότη
  • το έγγραφο που επιθυμείτε να βεβαιώσετε ηλεκτρονικά σε μορφή pdf