Ποιος έχει δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης;

Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης τρίτου προσώπου που θα ορίζεται από το χρήστη ρητά στο σώμα του εγγράφου.

Η υπεύθυνη δήλωση που εκδίδω έχει την ίδια ισχύ με την έντυπη;

Ναι. Η υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

Μπορώ να προσκομίσω την υπεύθυνη δήλωση σε οποιαδήποτε υπηρεσία;

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τι χρειάζομαι για να εκδώσω μία υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης;

  • τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης στο TaxisNet ή κωδικούς web banking
  • τον πιστοποιημένο αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου (ο οποίος πιστοποιείται άπαξ, αν δεν έχει ήδη πιστοποιηθεί)

Η υπεύθυνη δήλωση που θέλω δε βρίσκεται στα διαθέσιμα πρότυπα της εφαρμογής.

Τα πρότυπα υπάρχουν για τις πιο κοινές περιπτώσεις δηλώσεων. Εσείς μπορείτε απλά να επιλέξετε το πρότυπο δήλωσης με ελεύθερο κείμενο και να το συμπληρώσετε σύμφωνα με την περίπτωσή σας.

Πώς μπορώ να επαληθεύσω την εγκυρότητα μίας υπεύθυνης δήλωσης;

Για να επαληθεύσετε την εγκυρότητα μίας ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, θα χρειαστείτε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή (τηλέφωνο ή tablet) με σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπορείτε είτε χρησιμοποιώντας τον υπερσύνδεσμο που σας στάλθηκε μέσω SMS, είτε να σαρώσετε τον κώδικα QR Code που απεικονίζεται πάνω στην υπεύθυνη δήλωση, είτε να μεταβείτε στη λειτουργία "Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου" της υπηρεσίας Δηλώσεις στο gov.gr και να εισάγετε το μοναδικό αριθμό επαλήθευσης της υπεύθυνης δήλωσης. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στη σχετική ενέργεια με τίτλο "Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου".

Ποια θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης;

Η αναγραφόμενη στην ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ημερομηνία αντιστοιχεί και λογίζεται ως η ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Με αυτόν τον τρόπο η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, που συντάχθηκε μέσα από την εφαρμογή "Δηλώσεις", συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της.

Τι μπορώ να κάνω αν χάσω το e-mail ή το μήνυμα με την διεύθυνση της υπεύθυνης δήλωσης;

Μπορείτε να βρείτε τις υπεύθυνες δηλώσεις που έχετε εκδώσει μέσω της θυρίδας σας. Από εκεί, έχετε τη δυνατότητα να στείλετε εκ νέου με e-mail ή SMS την υπεύθυνη δήλωση. Διαβάστε περισσότερα στην ενέργεια "Η θυρίδα σας".

Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης;

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης ή άρνησης αποδοχής της υποβολής της, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπό την ιδιότητα του παρόχου της υπηρεσίας, έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε χώρα η αυθεντικοποίηση της. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ιστοσελίδας εδώ.