1. Εισαγωγή

Το ζήτημα “εγκυρότητας” ηλεκτρονικών υπογραφών είναι πολυσύνθετο και συνδυάζει τόσο τεχνικά όσο και νομικά στοιχεία.
Ένα ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο έγγραφο μπορεί να φέρει “ψηφιακή υπογραφή”, “ηλεκτρονική υπογραφή”, “σκαναρισμένη υπογραφή”, και άλλες μορφές με διάφορες ονομασίες.

Ο στόχος του Κανονισμού eIDAS για τις “Ηλεκτρονικές Υπογραφές/Σφραγίδες”, τις “Προηγμένες Ηλεκτρονικές Υπογραφές/Σφραγίδες” και τις “Εγκεκριμένες Ηλεκτρονικές Υπογραφές/Σφραγίδες” είναι να δώσει στα Κράτη Μέλη μια κοινή ορολογία, ξεκαθαρίζοντας το πλαίσιο απόκτησης και εφαρμογής τους, ξεκαθαρίζοντας το νομικό καθεστώς κυρίως για τις «Εγκεκριμένες Ηλεκτρονικές Υπογραφές/Σφραγίδες» ως νομικά ισοδύναμες με ιδιόχειρες Υπογραφές και Πρωτότυπες Σφραγίδες αντίστοιχα.