1. Η αναγκαιότητα των Εγκεκριμένων Ηλεκτρονικών Υπογραφών

Η προώθηση της ασφαλούς επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ των Φορέων του Δημοσίου μέσω εφαρμογών διαδικτύου, αλλά και μεταξύ των πολιτών/επιχειρήσεων και των φορέων του δημόσιου τομέα απαιτεί τη χρήση εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών.

Η επικρατέστερη τεχνολογία η οποία παρέχει την απαραίτητη υποδομή για την εφαρμογή και χρήση των εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών φέρει την ονομασία Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Infrastructure – ΡΚΙ) και χρησιμοποιείται από:
  • το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
  • την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ).

Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται από την εν λόγω υποδομή, δίνουν τη δυνατότητα στα στελέχη του Δημοσίου και τους πολίτες, με τη χρήση Εγκεκριμένων Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ), να υπογράφουν ψηφιακά τα έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά που εκδίδονται από τους φορείς του δημόσιου τομέα, ή τους πολίτες, με σκοπό την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων αυτών για τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και την εξυπηρέτηση των συναλλαγών. Η εγκεκριμένη αυτή ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με το τις διατάξεις των άρθρων 3 και 25 παρ. 2 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014 (eIDAS) και του άρθρου 50 του ν. 4727/2020, (ΦΕΚ 184/Α΄/2020), έχει νομική ισχύ ισοδύναμη ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο.