2. Διαδικασίες

Στη Δημόσια Διοίκηση (ΔΔ) η Διαδικασία νοείται ως το σύνολο ενεργειών που απαιτούνται ώστε να εκτελεστεί μία νομικά και εννοιολογικά καθορισμένη και περιγεγραμμένη λειτουργία. Οι διαδικασίες είναι αυτοτελείς, ωστόσο μπορούν κατά την εκτέλεσή τους, να ενσωματώνουν σε ένα από τα διακριτά τους βήματα άλλες διαδικασίες των ίδιων ή άλλων φορέων. Επίσης οι διαδικασίες πρέπει να έχουν συγκεκριμένη και καλά περιγεγραμμένη είσοδο και έξοδο (πιστοποιητικό, έγκριση, χορήγηση επιδόματος, εγγραφή σε μητρώο, είσπραξη φόρου, απόσπαση υπαλλήλου, κλπ), καθώς επίσης και γεγονότα έναρξης (έναυσμα ) και λήξης.

Οι διαδικασίες θα καταχωρίζονται στο Μίτος - ΕΜΔΔ με δομημένο τρόπο, σύμφωνα με πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CPSV-AP) από τα στελέχη των Δημοσίων Φορέων που τις παρέχουν και με σκοπό να εμφανίζονται προς κάθε είδους συναλλασσόμενους (φυσικά-νομικά πρόσωπα και δημόσιους υπαλλήλους). Η καταχώριση θα περιλαμβάνει και τις υπο-διαδικασίες που ακολουθούνται μέχρι την ολοκληρωμένη παροχή της κάθε διαδικασίας (ισοδυναμεί με την ιδιότητα «πώς παρέχεται»). Οι υπο-διαδικασίες αποτελούν ομαδοποιήσεις επιμέρους βημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας.

Τα βήματα και οι ενέργειες που απαιτεί μια διαδικασία, από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση μπορούν να οπτικοποιηθούν σε διάγραμμα όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. Στο Μίτος - ΕΜΔΔ υπάρχει και η δυνατότητα αυτόματης παραγωγής του διαγράμματος μιας διαδικασίας στο πρότυπο BPMN.


 

Κατηγορίες διαδικασιών

Στο Μίτος - ΕΜΔΔ ανάλογα με τον τελικό χρήστη, ενδιαφερόμενο ή ωφελούμενο, οι διαδικασίες κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Εξωστρεφείς

Παρέχονται από τους δημόσιους φορείς προς τρίτους (πολίτες, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου).

Παραδείγματα:

 • Άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου,
 • Χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
 • Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου
 • Έκδοση αστυνομικής ταυτότητας
 • Απονομή σύνταξης

Εσωστρεφείς/
ενδοδιοικητικές

Εκτελούνται στο πλαίσιο της εσωτερικής λειτουργίας  δημόσιων φορέων στην Ελλάδα και διεθνώς. Αποδέκτης του αποτελέσματος τους είναι διοικητικές μονάδες του ίδιου φορέα.

Παραδείγματα:

 • Ένταξη έργου σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα
 • Δημοπράτηση μη συγχρηματοδοτούμενου έργου
 • Συγκρότηση συλλογικού οργάνου

Αμφιστρεφείς

Διαδικασίες προετοιμασίας εξωστρεφών διαδικασιών που απαιτούν ενδοδιοικητικές ενέργειες των υπηρεσιών και φορέων. Μπορεί να επηρεάζουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και άλλους δημόσιους φορείς.

Παραδείγματα:

 • Αυτεπάγγελτοι Έλεγχοι Δημοτικών Παιδικών Χαρών
 • Δειγματοληψία Πόσιμου Νερού Δικτύων Ύδρευσης
 • Έγκριση εφορείας αρχαιοτήτων για την ίδρυση και λειτουργία ΚΥΕ
 • Αίτημα για συμμετοχή σε προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μέσω ΑΣΕΠ

Διαδικασίες που δεν καταχωρίζονται

Δεν αποτελούν διοικητικές διαδικασίες προς καταχώριση στο Μίτος - ΕΜΔΔ: οι διοικητικές πρακτικές, οι κανονιστικές πράξεις, οι αρμοδιότητες του φορέα, ο εσωτερικός κανονισμός κλπ.

Παραδείγματα:

 • Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων
 • Εισήγηση υπηρεσίας για την κατάρτιση νόμου
 • Περιγραφή αρμοδιότητας
 • Διαδικασίες που διέπονται από Εσωτερικό Κανονισμό Yπηρεσίας
 • Έκδοση μελέτης