1. Γενικά

Το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (ΕΜΔΔ) «Μίτος» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός μητρώου για τη διαχείριση των διαδικασιών των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων. Συγκεκριμένα:

 • Θα επιτρέπει «την καταγραφή, την αποτύπωση και τη μοντελοποίηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων, καθώς και την καταγραφή των απαιτούμενων υποστηρικτικών εγγράφων τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων».

 • Θα ενσωματώνει ένα μηχανισμό διαρκούς επικαιροποίησης των διαδικασιών, ώστε  να υποστηρίζει το στόχο του νομοθέτη: «η διαρκής τήρηση του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και η συνεχής και αποκλειστική ενημέρωσή του με τις μεταβολές απλούστευσης».

 • Θα αποτελεί προαπαιτούμενο και προπομπό του διακριτού έργου της απλούστευσης των διαδικασιών, το οποίο έχει ως σκοπό την κατάργηση ή μείωση των απαιτούμενων βημάτων ή/και δικαιολογητικών.

 

Αναμενόμενα οφέλη

 • Τεκμηριώνονται οι διαδικασίες που ακολουθούν οι δημόσιοι φορείς και ενσωματώνεται το νομικό/κανονιστικό πλαίσιο που τις διέπει.

 • Προτυποποιείται ο τρόπος εκτέλεσης και παροχής της διαδικασίας. Μια διαδικασία  εκτελείται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 • Γίνεται περισσότερο διαφανής η δομή και ο τρόπος εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 • Αποκαλύπτονται δυσλειτουργίες που μπορούν να οδηγήσουν τη διαδικασία της απλούστευσης και κατάργησης ανενεργών διαδικασιών.

 • Αυξάνεται η αξιοπιστία των δημόσιων φορέων

 • Βελτιώνεται το επίπεδο εξυπηρέτησης των ληπτών των υπηρεσιών. (πολιτών, επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων)

 • Μειώνονται οι εργατοώρες του προσωπικού για θέματα επικοινωνίας με τους πολίτες και για επίλυση αποριών.

 • Διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών στα κατάλληλα κανάλια εξυπηρέτησης κάθε διαδικασίας (ψηφιακά, δημόσια καταστήματα, ΚΕΠ).