1. Τύπος

Οι διαδικασίες στη Δημόσια Διοίκηση μπορεί να είναι:

Εξωστρεφείς

Παρέχονται από τους δημόσιους φορείς προς τρίτους (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου)


Εσωστρεφείς

Εκτελούνται στο πλαίσιο της εσωτερικής λειτουργίας  δημόσιων φορέων στην Ελλάδα και διεθνώς. Αποδέκτης του αποτελέσματος τους είναι διοικητικές  μονάδες του ίδιου φορέα. Εσωστρεφείς είναι διαδικασίες εντός του φορέα που συντελούν στη λειτουργία του.


Αμφιστρεφείς

Συνδυάζουν χαρακτηριστικά των δύο προαναφερθέντων
Παράδειγμα Διαδικασίας
"Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης"

Εξωστρεφής γιατί παρέχεται προς φυσικά πρόσωπα (Αρχιτεχνίτες)

Παράδειγμα Διαδικασίας
"Ένταξη έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα"

Εσωστρεφής, γιατί το αποτέλεσμα της διαδικασίας (η τεχνική μελέτη της πράξης - έργου) προορίζεται προς το φορέα χρηματοδότησης


Παράδειγμα Διαδικασίας
"Ετήσιος προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης έως και την έκδοση της προκήρυξης έως και την έκδοση της προκήρυξης (Ν. 4622/2019 , Ν.4590/2019 και Ν.2190/1994)
"

Αμφιστρεφής, γιατί έχει αποδέκτες φορείς του Δημοσίου (Ο.Τ.Α., Α.Σ.Ε.Π.) αλλά και άλλους φορείς εκτός Δημοσίου (Τύπος, Υποψήφιοι)