1. Γενική περιγραφή

Συμπληρώστε πληροφορίες για τα παράβολα που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας.
Τα πεδία που θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά είναι ο κωδικός παραβόλου και ο τρόπος πληρωμής. (εφόσον πρόκειται για e-παράβολο)

Οι υπόλοιπες πληροφορίες συλλέγονται από την εφαρμογή e-παράβολο βάσει του κωδικού που δώσατε. Αν το παράβολο δεν είναι καταχωρημένο στο e-παράβολο δεν απαιτείται κωδικός παραβόλου.

Αν θέλετε πληροφορίες από το e-παράβολο οδηγείστε στη διεύθυνση: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

Στην 1η σελίδα του e-παράβολο επιλέγετε: