Η Αίτηση είναι πλέον ξεχωριστό πεδίο (παλαιότερα υπαγόταν στα δικαιολογητικά). 

1. Γενική περιγραφή

Είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εξαιρούνται τα παράβολα), για να πραγματοποιηθεί μία διαδικασία.
Εάν υπάρχει εναλλακτικό δικαιολογητικό, τσεκάρετε την ενότητα «Εναλλακτικό δικαιολογητικό» και καταχωρήστε το.