Η Αίτηση είναι πλέον ξεχωριστό πεδίο (παλαιότερα υπαγόταν στα δικαιολογητικά). 

2. Κατάθεση

Αναφέρεται στον τρόπο που κατατίθεται η Αίτηση. Επιλέξτε από τις προεπιλεγμένες τιμές. Μπορείτε να επιλέξετε πάνω από μία τιμή.