2. Χαρακτηριστικά γνησιότητας

Τα χαρακτηριστικά γνησιότητας της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης είναι:

A.     Ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης

B.      Η προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή:

A.     ως ηλεκτρονικό έγγραφο διακινούμενη με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα.

B.      ως έντυπο έγγραφο, εφόσον εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

(ΠΝΠ Άρθρο 24, ΦΕΚ 68Α/20.03.2020)

Μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης