1. Γενικά

Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

Η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης είναι εργαλείο που χρησιμοποιείται διεθνώς, προκειμένου να παράσχει την αναγκαία, ποσοτική και ποιοτική, τεκμηρίωση των συνεπειών - θετικών ή αρνητικών - της κάθε ρυθμιστικής πρωτοβουλίας.

Η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, βοηθά σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που προηγείται της απόφασης, καθώς υπενθυμίζει ότι, η επιλογή της ενδεδειγμένης απόφασης εξαρτάται από το κόστος που αυτή θα έχει, σε συνδυασμό με το όφελος για το κοινωνικό σύνολο και τις λοιπές επιπτώσεις (λ.χ. περιβάλλον). Με αυτό τον τρόπο, η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης δεν υποκαθιστά τη λήψη της απόφασης, αλλά την υποστηρίζει με γνώση και δεδομένα.

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 62 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστική απόφαση μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας, θα πρέπει να συνοδεύεται από «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης» (στο εξής «Ανάλυση»), η οποία συμπεριλαμβάνει τις εξής ενότητες:

(α) την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 74 παρ. 1 του Συντάγματος,

(β) την έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος που προετοιμάζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,

(γ) την ειδική έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος στην περίπτωση νομοσχεδίων που συνεπάγονται δαπάνη ή ελάττωση εσόδων,

(δ) την έκθεση γενικών συνεπειών,

(ε) την έκθεση διαβούλευσης,

(στ) την έκθεση νομιμότητας,

(ζ) τον πίνακα τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων και

(η) την έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης.


Η εφαρμογή

Η εφαρμογή «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης», επιτρέπει στα υπουργεία να υποβάλουν ψηφιακά την “Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης”, που συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστική απόφαση μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας.

  • Θα επιτρέπει «την καταγραφή, την αποτύπωση και τη μοντελοποίηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων, καθώς και την καταγραφή των απαιτούμενων υποστηρικτικών εγγράφων τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων».

  • Θα ενσωματώνει ένα μηχανισμό διαρκούς επικαιροποίησης των διαδικασιών, ώστε  να υποστηρίζει το στόχο του νομοθέτη: «η διαρκής τήρηση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και η συνεχής και αποκλειστική ενημέρωσή του με τις μεταβολές απλούστευσης».

  • Θα αποτελεί προαπαιτούμενο και προπομπό του διακριτού έργου της απλούστευσης των διαδικασιών, το οποίο έχει ως σκοπό την κατάργηση ή μείωση των απαιτούμενων βημάτων ή/και δικαιολογητικών.

Πίνακας πεδίων ανα ενότητα


 

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΔΙΑ

A.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1 - 14

B.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΠΑΡ. 1 & 2 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

15 - 16

Γ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

17

Δ.

ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

18 - 21

Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

22 - 23

ΣΤ.

ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

24 - 28

Ζ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

29 - 30

Η.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

31 - 40