2. Ρόλοι Χρηστών


Οι ρόλοι και τα δικαιώματα

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συνοπτικά οι ρόλοι χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης (ΑΣΡ). 


Ρόλος Δικαιώματα
Συντάκτης επισπεύδοντος Υπουργείου
Σύνταξη Ανάλυσης
Αρμόδιος επισπεύδοντος Υπουργείου και άλλων συναρμόδιων Υπουργείων
Σύνταξη Ανάλυσης
Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΓΓΝΚΘ)
Σύνταξη Ανάλυσης
Αντιγραφή Προσχεδίου σε Σχέδιο Νόμου
Εξαγωγή οριστικής αναλυσης
Οριστικοποίηση

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Συμπλήρωση έκθεσης ΓΛΚ
Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας (ΓΓΝΚΘ) Έλεγχος και έγκριση
Γραφείο Καλής Νομοθέτησης (ΓΓΝΚΘ)
Έλεγχος και έγκριση
Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας (ΓΓΝΚΘ) Έλεγχος και έγκριση
Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Έλεγχος και έγκριση
Εξαγωγή οριστικής ανάλυσης
Οριστικοποίηση

Βουλή
Προβολή οριστικής ανάλυσης
Βουλευτής
Σύνταξη Ανάλυσης Πρότασης Νόμου
Σύνταξη Ανάλυσης Τροπολογίας
Διαχειριστής
Διαχείριση πλατφόρμας