1. Γενικά

Η διαδικασία ορισμού νέου διαχειριστή απαιτεί την έγκριση της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Μιας Στάσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ο Διαχειριστής έχει ως αρμοδιότητες:

  1. την αλλαγή ρόλου Διαχειριστή σε αυτόν που πρόκειται να τον αντικαταστήσει.
  2. την απόδοση ρόλου Χειριστή σε υπάλληλο του ΚΕΠ.
  3. τη διαγραφή Χειριστή.
  4. την ανάθεση μιας υπόθεσης σε συγκεκριμένο Χειριστή.

Οι Διαχειριστές θα πρέπει να ορίζονται και χειριστές για να έχουν την πλήρη λειτουργικότητα της θυρίδας.