1. Λεπτομέρειες

Επιλέγετε το εικονίδιο για τις Λεπτομέρειες.

   

Η επιλογή Λεπτομέρειες ουσιαστικά παραπέμπει στο ίδιο το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε, στο Ιστορικό αίτησης