1. Εισαγωγή

Για την απόδοση ψηφιακού πιστοποιητικού σε δικαιούχο Δημόσιο Υπάλληλο εμπλέκεται ο ίδιος ο Δημόσιος Υπάλληλος και ο Διαχειριστής Ψηφιακών Πιστοποιητικών.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Οι Διαχειριστές Ψηφιακών Πιστοποιητικών (ΔΨΠ) καταχωρούν στην ΚΣΗΔΕ-ΕΔ τα φυσικά πρόσωπα/ στελέχη του φορέα που θα εκδώσουν ψηφιακό πιστοποιητικό. Επιπλέον, κάθε ΔΨΠ λειτουργεί ως εντεταλμένος εκπρόσωπος της Αρχής Εγγραφής με καθήκοντα:

α) ταυτοποίησης των δικαιούχων υπαλλήλων του φορέα που θα εκδώσουν ψηφιακό πιστοποιητικό,

β) πρόσβασης στα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων υπαλλήλων του φορέα τους με βάση την κείμενη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) έγκρισης / απόρριψης των αιτημάτων έκδοσης ΨΠ,

δ) καταχώρησης στην ΚΣΗΔΕ-ΕΔ των αιτημάτων ανάκλησης ΨΠ και

ε) υποστήριξης των χρηστών σε προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίσουν κατά τη διαδικασία έκδοσης ΨΠ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Δικαιούχοι για έκδοση ΨΠ είναι οι υπάλληλοι και λειτουργοί του δημόσιου τομέα, μόνιμοι, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή επί θητεία, υπάλληλοι και λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δικαστικοί υπάλληλοι και λειτουργοί, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της παρακάτω παραγράφου.

Προϋπόθεση για τον ορισμό ενός υπαλλήλου ως δικαιούχου ΨΠ είναι να έχει προσωπικό υπηρεσιακό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ο οποίος του έχει αποδοθεί από τον φορέα του και χειρίζεται κατ’ αποκλειστικότητα.

Πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να λάβουν:

  • Όλοι οι πολιτικοί προϊστάμενοι.
  • Οι Δικαστικοί Λειτουργοί και οι Δημόσιοι Λειτουργοί.
  • Στελέχη με θέση ευθύνης (από το επίπεδο του προϊσταμένου τμήματος και άνω).
  • Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες Γραμματείας / Πρωτοκόλλου και διαχειρίζονται εισερχόμενα και εξερχόμενα (ηλεκτρονικά) έγγραφα.
  • Οι υπάλληλοι που διεκπεραιώνουν και υπογράφουν ηλεκτρονικά έγγραφα (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κ.λπ.) προς πολίτες και επιχειρήσεις.
  • Οι υπάλληλοι που συμμετέχουν σε Ελεγκτικά Σώματα, Επιτροπές, Συλλογικά Όργανα.
  • Όλοι οι Επόπτες, ΔΨΠ και ΔΣΗΔΕ.

Κατόπιν και ανάλογα με τον υπολειπόμενο διαθέσιμο αριθμό Ψηφιακών Πιστοποιητικών και τις επιχειρησιακές ανάγκες του κάθε φορέα δύναται να οριστούν και άλλοι δικαιούχοι υπάλληλοι / λειτουργοί.

Προτείνεται οι υπάλληλοι / λειτουργοί που ήδη έχουν ψηφιακό πιστοποιητικό της ΑΠΕΔ, εφόσον είναι μέσα στους δικαιούχους με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια, να μην εξαιρεθούν, αλλά να οριστούν κανονικά ως δικαιούχοι στην ΚΣΗΔΕ-ΕΔ και να εκδώσουν ΨΠ.